Dërguar nga:

Hemoglobinopatite (Pjesa e parë)

Hemoglobinopatitë janë sëmundje të trashëguara, të shkaktuara nga prodhimi defektoz i vargjeve proteinike të hemoglobinës. Këtu futet një grup i madh sëmundjesh, por më kryesoret dhe më të shpeshtat në vëndin tonë janë Drepanocitoza dhe Talasemitë. Më të përhapura janë në Mesdhe, Amerikën e Jugut, Indi, Afrikë, Karaibe.

Çdo vit në të gjithë Botën lindin 300,000 të sëmurë me format homozigote (30% Talasemia Major dhe 60% Anemia Drepanocitare) dhe 7% e popullsisë (420 milionë) është bartëse (format heterozigote). Shqipëria është një vënd me endemicitet të lartë të beta-Talasemisë.

Në Shqipëri ka rreth 300,000 bartës të Hemoglobinopative ose 8 % e popullsisë (duhet të jenë më shumë, për faktin se vazhdimisht zbulohen raste të reja dhe duke ekzaminuar dhe pjesëtarë të tjerë të familjes që nuk kanë shqetësimë, zbulohen dhe shumë të tjerë). Shpërndarja e bartësve është heterogjene dhe frekuenca më e lartë takohet në zonat e Ultësirës Perendimore; Fieri, Lushnja, Vlora, Saranda, Berati, Kavaja, Shijaku, por dhe në Korçë, Tiranë, Dibër.

Fakti që janë më të përhapura në zonat ish-malarike (pranë kënetave) nxiti hipotezën se Malarja influencon në prevalencën e lartë të hemoglobinopative (1948 nga Haldane). Eritrocitet me përmasa të vogla tek bartësit e Talasemisë janë më rezistente ndaj parazitit të malarjes. Po kështu prevalenca e bartësve të Drepanocitozës më e madhe në zonat hiperendemike për Malaria sygjeron për rolin mbrojtës të hemoglobinës patologjike HbS kundrejt formave letale të Malaries.

Hemoglobinopatitë janë anemi hemolitike (nga shkatërrimi i eritrociteve), jo imune, të trashëguara, në bazë të të cilave qëndron dëmtimi në sintezën vargjeve proteinike të hemoglobinës. Tek Talasemia është dëmtim sasior = prodhim i pakësuar i vargjeve polipeptidike, tek Drepanocitoza është dëmtim cilësor = prodhim i vargjeve jo normale proteinike, por me sasi normale.

Funksioni bazë i eritrocitit (qeliza e kuqe e gjakut) është transportimi i hemoglobinës. Hemoglobina është një metalo-proteinë që zë pjesën më të madhe të citoplazmës së eritrociteve dhe transportuesi kryesor i oksigjenit në organizëm. Përbëhet nga katër vargje proteinike dhe secila prej tyre ka grupin Hem përkatës në qëndër të të cilës ndodhet atomi i hekurit.

Duhet të kemi parasysh se është pigmenti i hekurit (Fe) që siguron ngjyrën e kuqe të hemoglobinës, në këtë mënyrë të eritrociteve dhe për pasojë të vetë gjakut (pjesa e mbetur e gjakut pa eritrocite nuk ka ngjyrë të kuqe).

Në gjakun e një personi normal të rritur dallojmë këto tipe të Hemoglobinës (Hb);

HbA  (dy vargje α dhe dy vargje β)    ≥ 96.5 %.
HbA2 {dy vargje α dhe dy vargje δ (delta)} < 3.5 %.

Drepanocitoza është defekt cilësor i vargjeve beta, me pasojë formimin e HbA patologjike e përbërë nga dy vargje α dhe dy vargje beta patologjike, që quhet HbS. Pra në Elektroforezën e Hemoglobinës (analizë fenotipike, që është bazë në Shqipëri për zbulimin dhe diagnostikimin e Hemoglobinopative do të ketë HbA të ulur, HbS dhe HbA2.

Talasemia është defekt sasior (pakësim) i vargjeve alfa (alfa-Talasemia), beta (beta-Talasemia), ose i të dyja së bashku (kombinim më i rallë). Në rastin e alfa-Talasemive do të ketë pakësim të të dyja tipeve të homoglobinës HbA dhe HbA2 (vargjet alfa ndodhen në të dyja tipet), por proporcioni midis tyre nuk ndryshon (HbA2 nuk do të ketë rritje kompensatore si tek format beta). Në rastin e beta-Talasemive do të ketë pakësim të HbA (që ka vargje beta), me rritje kompensatore të HbA2 dhe HbF (vargjet e tepërta α që duhet të lidheshin me vargjet beta do të lidhen me vargjet δ për HbA2 dhe vargjet γ për HbF, me pasojë rritjen e tyre).

Format homozigote (gjenet patologjike përgjegjëse për prodhimin e vargjeve proteinike të hemoglobinës, trashëgohen nga të dy prindërit) të sëmundjeve, që janë të pajtueshme me jetën (Anemia Drepanocitare dhe beta -Talasemia Major/Intermedia), kanë klinikë të shprehur, komplikacione të rëndësishme, shpenzime të mëdha dhe janë raste që ndiqen në Qëndra të Specializuara Mjekësore (Tiranë, Fier, Lushnje).

Diskutimi vlen për format heterozigote të sëmundjes (vetëm gjysma e gjeneve përgjegjëse për prodhimin e vargjeve proteinike të hemoglobinës janë patologjike dhe trashëgohen nga një prind) që janë sëmundje më tepër më ndryshime laboratorike se klinike, prandaj quhen "bartësit e shëndoshë". Këta individë duke u martuar midis tyre, kanë rrezikun për të lindur pacientë me format e rënda të sëmundjeve. Ideale për mjekësinë do të ishte eleminimi i plotë i hemoglobinopative, por është e pamundur. Synohet të pakësohet sa më shumë, mundësisht asnjë rast i formave të rënda të sëmundjes dhe që është e mundur duke bërë një analizë të thjeshtë, të lirë, jo traumatike, të detyrueshme ligjërisht si Elektroforeza e Hemoglobinës.

Me urdhër Nr.439, datë 25/1/2011 "Për parandalimin e lindjeve të reja me hemoglobinopati" është bërë i detyrueshëm kontrolli i grave shtatëzane për bartëse të hemoglobinopative në tremujorin e parë të shtatëzanisë dhe në rast zbulimi të bartshmërisë së sëmundjes dhe kontrolli i bashkëshortit.

Drepanocitoza heterozigote

Drepanocitoza heterozigote (bartësi i Drepanocitozës, Sickle Cell Trait, Sickle Cell Anemia Stigma) nuk ka ankesa klinike, as shënja specifike. Problem i madh për tu zbuluar është fakti, se nuk ka ndryshime në analizën e zakonshme të gjakut periferik dhe nuk kapet as nga mjeku specialist. Të ndihmon vetëm marrja anamnezës, origjina e të dy prindërve dhe shpesh zbulohet rastësisht si rrjedhojë e ndërgjegjësimit të njerëzve, personelit mjekësor dhe respektimi i ligjit.

Jetëgjatësia dhe mortaliteti janë të njëjta si në popullatën normale. Hematuria (humbja e eritrociteve në urinë) është shënja kryesore e tyre (si rrjedhojë e infarkteve në papilat renale) dhe infarktet splenike. Infarktet splenike përshkruhen vetëm në kushtet e ambienteve me presion të ulur të oksigjenit. Aftësia koncentruese për urinën është e prekur. Megjithatë shumë nga bartësit e Drepanocitosës e tolerojnë mirë lartësinë e madhe (pakësimi i oksigjenit).

Krizat shpërthejnë vetëm në raste ekstreme p.sh nga hipoksia (pakësimi i oksigjenit), acidoza, infeksionet e shpeshta, dehidrimet dhe fenomenet trombotike. Në këto raste priten një frekuencë më e madhe e komplikacioneve dhe të vdekjeve në krahasim me popullatën normale. Për bartësit e Drepanocitozës të kontrollohet struktura e veshkave, funksioni i tyre dhe urina komplet për proteinuri (Nephropatia Sickle Cell). Të bëhet kontroll për dëmtimin e retinës (Retinopatia Sickle Cell).

Përmbajnë si HbA dhe HbS, HbS varion nga 25-45% dhe HbA është gjithmonë më e lartë se HbS.

Kujdes duhet patur gjatë shtatëzanisë, udhëtimeve në lartësi dhe anestezisë (të bëhet oksigjenimi adekuat dhe të shmanget dehidrimi postoperator). Në shumë raste të vdekjeve të papritura tek ushtarët dhe atletët që bëjnë ushtrime fizike të rënda është zbuluar prania e sasive relative të HbS dhe HbA. Testi i drapëzimit është pozitiv.

Qëllimi i mjekut është të parandalojë format homozigote të sëmundjes (që gjithsesi janë të pajtueshme me jetën), që ndodh kur të dy prindërit janë të sëmurë me Anemia Drepanocitoare (forma homozigote) që në përgjithësi është i njohur, kur njëri nga prindërit është me Anemia Drepanocitare dhe tjetri bartës i Drepanocitozës, por problemi më i madh në praktikë është kur të dy prindërit e ardhshëm janë bartës (pa klinikë, pa ndryshime në analizën e zakonshme të gjakut periferik) dhe pa histori familjare për Anemia Drepanocitare. Këtë të fundit synon ta parandalojë zbatimi i ligjit të mësipërm (grua shtatëzane me detyrim të bëjë Elektroforezën e Hemoglobinës).

Kujdes Elektroforeza e Hemoglobinës është analizë fenotipike, ajo nuk e ka saktësinë e analizës gjenetike. Interpretimi i saj duhet të bëhet nga mjeku specialist.

Talasemitë

Termi Talasemia vjen nga greqishtja (thalassa ("det") and -emia ("gjak") dhe tregon se është një sëmundje karakteristike për zonat bregdetare, tipike për pellgun e Detit Mesdhe.

Janë një grup i madh sëmundjesh të trashëgueshme, të cilat karakterizohen nga pakësimi i shkallëve të ndryshme të sintezës së vargjeve të hemoglobinës (defiçit sasior të vargjeve α apo β të hemoglobinës). Për α-Talasemia të jetueshme janë format heterozigote (format homozigote vdesin gjatë shtatëzanisë) dhe kur flasim për Talasemia në përgjithësi flitet për format α të Talasemisë (ku dhe forma Major sado problemet e shumta që ka është e pajtueshme me jetën).

Klasifikimi klinik i sindromeve talasemike
  1. Hidropsi Fetal (mungesë e 4 gjeneve alfa) me vdekje gjatë shtatëzanisë (in utero) të fetusit.
  2. beta-Talasemia Major – homozigote, e varur nga transfuzioni i rregullt i gjakut dhe pasojat përkatëse.
  3. Talasemia Intermedia – shumë heterogjene, nuk ka nevojë për transfuzion të rregullt të gjakut.
  4. alfa, beta - Talasemia Minor – bartësit e Talasemisë, nuk kanë nevojë për transfuzion të gjakut.

Në varësi të defiçitit të vargut proteinik, ka alfa-Talasemia (ku ka defiçit të vargjeve α, ose disfunksion të tyre) dhe beta-Talasemia (ku ka defiçit të vargjeve β ose disfunksion të tyre). Për vargjet α kodojnë katër alele (gjene) dhe për vargjet β vetëm dy. Vargjet α janë të domosdoshme për sintezën e Hb si në jetën intrauterine ashtu edhe pas lindjes. Ndërsa vargjet β janë të domosdoshme vetëm për HbA, e cili shfaqet pas muajit të 6-të jetës kur zëvëndëson HbF, prandaj defiçiti i vargjeve α shfaqet klinikisht që në jetën intrauterine, ndërsa i vargjeve β vetëm pas muajit të 6 - të, kur HbA do të jetë hemoglobina kryesore. Pra klinika dhe laboratori i beta-Talasemisë dhe Drepanocitozës do të shfaqen vetëm pas muajit të 6-të.

faqe    1 2 3
Ky artikull është dërguar nga:
Ky artikull është lexuar 12954 herë.
Komente nga lexuesit

Artikull shume i mire dhe shume i vlefshem. Ju lumte.

Dërguar nga Dasha, më 29 Shkurt 2016 në 11:22

Faleminderit, i kuptueshem , informues, sqarues , keshillues si rralle here ne mesin e profesionisteve.

Dërguar nga Fredi, më 21 Shtator 2016 në 03:11

Pershendetje, qellimi eshte qe njerezit dhe shume mjeke ti kuptojne dhe vleresojne gjerat sic duhet te jene.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 03:11

pershendetje! bera elektroforezen e hemoglobines: HbA 96.4 dhe HbA2 3.6 jam bartese apo normale?

Dërguar nga Romina, më 30 Dhjetor 2016 në 11:21

Pershendetje, ne baze te kritereve qe perdorim duke u mbeshtetur tek Elektroforeza e Hemoglobines, ju jeni bartese e Talasemise (beta- Talasemia Minor). Po analizen e gjakut periferik dhe Ferritinemise i keni bere ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 31 Dhjetor 2016 në 11:21

Bera elektroforezen e hemoglobines. HbA 97.2 dhe HbA2 2.8 ne rregull apo jo

Dërguar nga Marjo, më 19 Janar 2017 në 11:31

Pershendetje, vlerat jane normale. Por Elektroforeza e Hemoglobines zbulon vetem semundjet e vargjeve beta te hemoglobines, jo te vargjeve alfa qe e kane analizen e Elektroforezes se Hemoglobines normale. Duhen te pakten dhe vlerat e Eritrociteve, Hemoglobines dhe Ferritines per te thene qe eshte me te vertete normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Janar 2017 në 11:31

Ferritina 2.84 Hemoglobina11 Eritrocitet 3600000 Leukocitet 3400 Elektroforeza si me lart HbA97.2 dhe HbA2 2.8 . Faleminderit pres pergjigje

Dërguar nga marjo , më 30 Janar 2017 në 13:05

Pershendetje, analiza e gjakut nuk eshte e plote (mungojne trombocitet, formula leukocitare, MCV, MCH). Gjithsesi me kaq sa keni shkruar konstatohet per anemi te lehte dhe ulje e lehte e leukociteve. Meqenese ferritinemia eshte e ulur ka detyrim te merret mjekim me hekur, me doze terapeutike, per te rriturit 200 mg hekur elementar/dite (Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite + Acidi Folik 5 mg 2 x 1 tableta/dite) per te pakten 3 muaj rresht dhe pas 1 muaji te behet analiza e gjakut periferik. Duhet kerkuar shkaku i mungeses se hekurit (qe pothuajse eshte humbje e vogel e perseritur e gjakut). Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 31 Janar 2017 në 13:05

pershendetje , kam nje pyetje lidhur me keto rezultate te analizave mund te me me thoni ju lutem ka ndonje problem pasi ishin pak te larta vlerat . MPV 12.0 dhe P-LCR 45.1

Dërguar nga eniana, më 07 Shkurt 2017 në 08:39

Pershendetje, vlerat jane konstante te trombociteve qe aktualisht nuk kane rendesi ne shendetin e njeriut.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Shkurt 2017 në 08:39

Pershendetje kisha nje pyetje ne lidhje me vleren e eritrosedimentin eshte 17mm/h ka ndonje problem ? faleminderit

Dërguar nga Ermira, më 07 Shkurt 2017 në 11:07

Pershendetje, vlera normale e Eritrosedimentit eshte deri ne 20 mm/h, por varet dhe nga mosha, gjinia etj. Sa me e madhe mosha, seksi femer kane eritrosediment me te rritur. Por 17 mm/h eshte normal.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Shkurt 2017 në 11:07

Pershendetje i nderuar Doktor. Ju falenderoj per mundesite qe na jepni te kemi nje keshillim on line. Jam e shqetesuar per situaten e vajzes, eshte 9 vjeç. Nuk ka vuajtur asnje here nga ndonje semundje. Ne 9 vite ka marr vetem dy here antibiotik, nje here para 3 vitesh per shkak te infeksionit urinar dhe nje here vitin e kaluar per shkak te grukeve. Vajza eshte aktive, por nuk me ushqehet me te gjitha perimet e frutat eshte ca nazemadhe pelqen me shume gatimet e orizit, makaronave, mishin , peshkun, vezen dhe qumshtin e ka te perdishem. Jam e shqetesuar pasi para nje muaji i ra floku, ne pjesen ballore, 2 cm, duke krijuar nje shenje te dukshme, boshe. e vizitova tek nje pediater ne tirane e cila me tha te beja analizen ASO , e ka 96.83. gjate vizites me tha degjoj zhurme ne zemer dhe mire eshte ta kontrollosh ne mjek kardiolog. me vuri shume ne merak sepse me tha disa here mos e le gocen pas dore. Vajzes i bera gjakun komplet WBC = 6.24, NEU=45.3, LYM=40.6,MON=4.6, EOS=8.9,BAS=0.6, NEU=2.83, LYM=2.54, MON=0.29, EOS=0.55, BAS=0.03, RBC=4.49, HGB=12.6, HCT=37.3, MCV=83,MCH=28.1, MCHC=33.8, RDW-CV=11.7, RDW-SD=41.1, PLT=309, MPV=11, PDW=16, PCT=0.34 po ashtu bera dhe elektroforezen HbA=97.2, HbA2=2.8 , mbjedhja e grykeve ka dale mire, mbledhja e urines del mire pa infeksion, analiza e urines del mire. Ju lutem a me thoni se cfare duhet te bej, dhe a duhet te shqetesohem per keto parametra? A duhet te bej ndonje analiz tjeter? cfare shkaku mund te jete per renien e flokut?

Dërguar nga fiona, më 15 Shkurt 2017 në 05:05

Pershendetje, analiza e gjakut periferik dhe Elektroforeza e Hemoglobienes jane normale. Mire eshte te beni dhe Ferritinemine, per te vleresuar dhe depot e hekurit. Nese ato jane te ulta < 20 ng/ml, justifikojne rrenien e flokeve, dobesi, lodhja. Nese jane normale > 20 ng/ml, aktualisht vajza juaj nuk ka asnje problem hematologjik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Shkurt 2017 në 05:05

Pershendetje i nderuar Doktor. Ju falenderoj per mundesite qe na jepni te kemi nje keshillim on line. Jam e shqetesuar per situaten e vajzes, eshte 9 vjeç. Nuk ka vuajtur asnje here nga ndonje semundje. Ne 9 vite ka marr vetem dy here antibiotik, nje here para 3 vitesh per shkak te infeksionit urinar dhe nje here vitin e kaluar per shkak te grukeve. Vajza eshte aktive, por nuk me ushqehet me te gjitha perimet e frutat eshte ca nazemadhe pelqen me shume gatimet e orizit, makaronave, mishin , peshkun, vezen dhe qumshtin e ka te perdishem. Jam e shqetesuar pasi para nje muaji i ra floku, ne pjesen ballore, 2 cm, duke krijuar nje shenje te dukshme, boshe. e vizitova tek nje pediater ne tirane e cila me tha te beja analizen ASO , e ka 96.83. gjate vizites me tha degjoj zhurme ne zemer dhe mire eshte ta kontrollosh ne mjek kardiolog. me vuri shume ne merak sepse me tha disa here mos e le gocen pas dore. Vajzes i bera gjakun komplet WBC = 6.24, NEU=45.3, LYM=40.6,MON=4.6, EOS=8.9,BAS=0.6, NEU=2.83, LYM=2.54, MON=0.29, EOS=0.55, BAS=0.03, RBC=4.49, HGB=12.6, HCT=37.3, MCV=83,MCH=28.1, MCHC=33.8, RDW-CV=11.7, RDW-SD=41.1, PLT=309, MPV=11, PDW=16, PCT=0.34 po ashtu bera dhe elektroforezen HbA=97.2, HbA2=2.8 , mbjedhja e grykeve ka dale mire, mbledhja e urines del mire pa infeksion, analiza e urines del mire. Ju lutem a me thoni se cfare duhet te bej, dhe a duhet te shqetesohem per keto parametra? A duhet te bej ndonje analiz tjeter? cfare shkaku mund te jete per renien e flokut?

Dërguar nga fiona, më 15 Shkurt 2017 në 07:11

Pershendetje, analiza e gjakut periferik dhe Elektroforeza e Hemoglobienes jane normale. Mire eshte te beni dhe Ferritinemine, per te vleresuar dhe depot e hekurit. Nese ato jane te ulta < 20 ng/ml, justifikojne rrenien e flokeve, dobesi, lodhja. Nese jane normale > 20 ng/ml, aktualisht vajza juaj nuk ka asnje problem hematologjik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Shkurt 2017 në 07:11

Ju falenderoj per pergjigjen kaq te shpejt dhe qetesuaese. Edhe hekurin e kam bere eshte 45. per cfare duhet te shqetesohem tani?

Dërguar nga fiona, më 15 Shkurt 2017 në 08:05

Pershendetje, zakonisht njerezit me fjalen hekur kuptojne sideremine qe nese eshte 45 gamma/dl eshte e ulet, por meqenese ka shume gabime ne berjen e saj, treguesi me i mire i depove te hekurit eshte Ferritinemia. Nese analiza qe keni eshte Ferritinemia dhe ajo eshte 45 ng/ml, eshte krejetesisht normale per nje femer dhe vajza nuk ka asnje problem hematologjik dhe nuk ka asnje justifikim nga ana hematologjike per shqetesimet qe ka vajza. Floket bien dhe nga shkaqe te tjera (tiroide etj, por mjeku specialisht eshte dermatologu).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Shkurt 2017 në 08:05

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:33

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:33

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:37

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:37

Doktor pershendetje!Desha te marr mendimin tuaj per pergjigjen e gjakut komplet me formue te nipit tim.Eshte i moshes 2 vjec e gjysem,para 10 ditesh ka kaluar nje gjendje virale dhe me temperature deri 39.Vlerat jane si me poshte.WBC-16.02,RBC-4.94,HB-12.2,HCT-35.6,MCV-72.1,MCH-24.7,MCHC-34.3,RDW-SD-34.4,RDW-CV-13.5,PLT-550.000,PLCR-34.6,PCT-0.51%,NEU-19.5,LYM-74.3,MONO-3.9,EOS-2.1,BASO-0.2.Duhet te shqetesohem per keto vlera.Jam ne pritje te pergjigjes tuaj.Ju faleminderit dhe kenaqesi te komunikoj me ju!

Dërguar nga liljana caushi,domeri, më 20 Shkurt 2017 në 11:35

Pershendetje, ne analizen e bere ka nje rritje te lehte te rruazave te bardha te te trombociteve qe mund te jene pergjigje ndaj infeksionit te kaluar. Nuk sjellin asnje problem keto vlera. Pas 2-3 javesh mund ta riperseritni analizen e gjakut periferik + ferritinemia per depot e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2017 në 11:35

Doktor pershendetje!Desha te marr mendimin tuaj per pergjigjen e gjakut komplet me formue te nipit tim.Eshte i moshes 2 vjec e gjysem,para 10 ditesh ka kaluar nje gjendje virale dhe me temperature deri 39.Vlerat jane si me poshte.WBC-16.02,RBC-4.94,HB-12.2,HCT-35.6,MCV-72.1,MCH-24.7,MCHC-34.3,RDW-SD-34.4,RDW-CV-13.5,PLT-550.000,PLCR-34.6,PCT-0.51%,NEU-19.5,LYM-74.3,MONO-3.9,EOS-2.1,BASO-0.2.Duhet te shqetesohem per keto vlera.Jam ne pritje te pergjigjes tuaj.Ju faleminderit dhe kenaqesi te komunikoj me ju!

Dërguar nga liljana caushi,domeri, më 20 Shkurt 2017 në 11:42

Pershendetje, ne analizen e bere ka nje rritje te lehte te rruazave te bardha te te trombociteve qe mund te jene pergjigje ndaj infeksionit te kaluar. Nuk sjellin asnje problem keto vlera. Pas 2-3 javesh mund ta riperseritni analizen e gjakut periferik + ferritinemia per depot e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2017 në 11:42

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 19 Mars 2017 në 08:05

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Mars 2017 në 08:05

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 19 Mars 2017 në 09:16

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Mars 2017 në 09:16

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 20 Mars 2017 në 10:30

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Mars 2017 në 10:30

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 20 Mars 2017 në 18:39

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Mars 2017 në 18:39

Prsh dr kto jan vlerat e gjakut dge elektofores se goces 2 vjec ,ju lutem mund tmi shpjegoni Wbc 11,0 Rbc 4,12 Hbg 11 Hct 32,8% Mcv 77,71 Mch 35,4 Plt 200 Hba 90.0 Hbf 7,1 Hba2 2,9 ju lutem pres nje pergj sa me shpejte flm

Dërguar nga Rita, më 05 Prill 2017 në 13:06

Pershendetje Rita e diskutuam. Ju uroj gjithe te mirat.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Prill 2017 në 13:06

Pershendetje doktor.kam nje shqetsim.kam djalin dy vjec nga analizat qe i bera me than qe ka anemi te teasheguar.bashkshorti im e ka anemin e trasheguar dhe per kte arsye gjat shtatzanis un e bera elekteoforezen e hemoglobines dhe me doli hbA98.1 dhe hbA2 1.9.nderkoh pergjigjen per elektroforezen e djalit nuk e kam mar akoma por i bera nje analiz gjaku kompet sideremin dhe pergjigjja nga laboratori i analizave ishte qe ka anemin e trasheguar .hekirin e ka te ulet rruazat e kuqe po ashtu nga kjo analiz hemoglobina i del ne g℅ 9.60 .eriteocitet i ka 5.800.000,leukocitet 11.100.dhe teombocitet 412.000.a duhet te bej analiza tte tjera per te vertetuar qe djali e ka trasheguar kte anemi dhe cfar pasojash cfar mjekimi duhet ti jap pasi jam shum e shqetsuav per shendetin e djalit.ju faleminderit

Dërguar nga Joana, më 26 Prill 2017 në 10:46

Pershendetje Joana, djali ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, me mundesi qe ta kete te trasheguar (Talasemia Minor). Per kete behet Elektroforeza e Hemoglobines, qe me e sakte eshte pas moshes 4 vjec. Ju bejini ferritinemine. Nese ajo eshte normale, akoma me shume eshte mundesia qe te jete e lindur dhe per me teper nuk ka nevoje per ndonje mjekim. Anemia e trasheguar nuk mjekohet. Nese ferritinemia eshte e ulur ka mungese hekuri, mundet dhe anemi nga mungesa e hekurit, krahas Anemise se mundshme te lindur dhe do te behet mjekim me hekur deri ne korrigjimin e ferritinemise, per deficitin e hekurit/anemine nga deficiti i hekurit, ndersa anemia e lindur nuk mjekohet dhe nuk ndryshon.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Prill 2017 në 10:46

Pershendetje doktor !se pari ju falenderoj nga zemra per pergjigjen tuaj.ja kam bere dhe feritinemine dhe e ka 4.09ng\ml ndersa sideremia 29mgr\dl.nderkoh jam duke pritur pergjigjen e elektroforezes.ne cfare gjendje esht djali dhe a ka rrezik te madh cfare mjekimi mund ti jap per mungesen e hekurit.do isha shum mirnjohse per nje perhjigje tjeter nga ana juaj.ju faleminderit

Dërguar nga Joana, më 27 Prill 2017 në 02:13

Pershendetje Joana, ferritinemia dhe sideremia jane te ulura. Pra ka mungese te hekurit. Eshte e detyrueshme te marri mjekim me hekur deri ne korrigjimin e plote te Ferritinemise. Mungesa e hekurit eshte deficiti me i madh ne bote, pra eshte shume e zakonshme, e korrigjueshme nga mjekimi dhe femijet vuajne shpesh prej tij, sepse ata rriten shpejt dhe kerkesat me hekur jane te rritura, mundet qe kur e keni ushqyer me gji, nese nuk keni patur hekur, nuk ka dhe cfare hekuri ti jepnit nepermjet qumeshtit etj. Eshte problem plotesisht i korrigjueshem. Nese ka dhe anemi te lehte te lindur, kjo nuk mjekohet, por nuk i prish asnje pune per jeten. Zinedine Zidane eshte me kete anemi, por ai eshte kampion i Botes dhe i Evropes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Prill 2017 në 02:13

Doktor pershendetje! Nga analiza e helektroforezes djali me del me hemoglobine fetale cfare domethen kjo esht situat e keqe?faleminderit!

Dërguar nga Joana, më 27 Prill 2017 në 07:54

Pershendetje Joana, mund te ma shkruani Elektroforezen e Hemoglobines. Si rregull Hemoglobina fetale arrin vleren me te ulet pas moshes 4 vjecare dhe prandaj ne preferojme qe Elektroforezen te bejme pas kesaj moshe.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Prill 2017 në 07:54

Pershendetje doktor!vlerat e elektroforezes se emoglobines jane A1 91.5 .A2 4.10 dhe hemoglobina fetale 4.40.ne cfare gjendje esht djali si duhet ta mjekos dhe sa e rezikshme esht kjo qe ka.

Dërguar nga Joana, më 28 Prill 2017 në 05:25

Pershendetje Joana, po djali ka beta-Talasemia Minor. Eshte forma e lehte e Sindromit Talasemik, e njejta gje si dhe burri juaj, pra nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesi, aktivitetin fizik, mund te shkoje ne cilen shkolle te doje, te merret me cdo aktivitet fizik (Zidane dhe Sampras kane te njejten gje). Do te mbani mend qe nuk mjekohet, nuk eleminohet, nuk ndryshon, nuk te pengon qe te mjekohet apo operohet per cdo gje qe ka nevoje, nuk ndikohet nga ushqimi, sa here te beni analizat e gjakut periferik dhe kudo qe ti beni do te kete nje anemi te lehte, favorizon gurret ne fshikzen e temthit dhe ne veshka. Do te mbani mend vetem kur te vije koha qe te martohet, bashkeshortja do ta beje me detyrim elektroforezen e hemoglobines, per faktin qe kur martohen 2 bartes te talasemise (si rasti i djalit) ka 25 % mundesi per cdo shtatezani qe te lindi forma e rende e semundjes. Te gjitha i kam shkruar tek artikulli "Hemoglobinopatite".

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Prill 2017 në 05:25

Nese keni femije te tjere dhe atyre i duhet bere Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Prill 2017 në 05:25

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 04 Maj 2017 në 17:12

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 17:12

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 04 Maj 2017 në 17:21

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 17:21

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 00:57

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 00:57

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 00:58

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 00:58

Doktor te falenderoj per pergjigjen e shpejte. Sa here ja kemi bere analizat hemoglobina i ka dale ne norme, edhe pse ferritine/ sideremi i ka pasur nen norme here njeren here tjetren. Kete here edhe hemoglobina ka qene e ulet 10.6 Hematokriti 33.8 dhe nga sa kuptoj ne fund te analizes se gjakut ka Mikrocitoze hipokromi. Djali eshte 25 kile por eshte i gjate. A i del pergjigjia e sakte ne fece gjak okult nderkohe qe eshte duke marre hekur? Eozinofile 2% ka. Ne analizen e feces qe ja kemi bere para 2 muajsh nuk me rezultoi me parazit por me candida, per te cilen e mjekova. A ndikon mungesa e hekurit ne dhimbjen e mesit? Ka rreth nje jave qe me ankohet per dhimbje mesi kur vrapon. Te falenderoj edhe njehere

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 06:42

Pershendetje Erinda, mungesa e hekurit nuk shkakton dhimbje mesi. Mund te diskutosh me pediatrin per mundesine e analizes se urines dhe Echo Abdominale. Aktualisht ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Per peshen 25 kg me 3 mg/kg peshe hekur elementar duhet te marri 75 mg hekur = 1.5 ml Sol. Hemaferi ose 30 pika (2 x 15) Sol. Intraferi, Hekuri qe po merr mund te ndikoje ne pozitivitetin e feces per gjak occult.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 06:42

Doktor te falenderoj per pergjigjen e shpejte. Sa here ja kemi bere analizat hemoglobina i ka dale ne norme, edhe pse ferritine/ sideremi i ka pasur nen norme here njeren here tjetren. Kete here edhe hemoglobina ka qene e ulet 10.6 Hematokriti 33.8 dhe nga sa kuptoj ne fund te analizes se gjakut ka Mikrocitoze hipokromi. Djali eshte 25 kile por eshte i gjate. A i del pergjigjia e sakte ne fece gjak okult nderkohe qe eshte duke marre hekur? Eozinofile 2% ka. Ne analizen e feces qe ja kemi bere para 2 muajsh nuk me rezultoi me parazit por me candida, per te cilen e mjekova. A ndikon mungesa e hekurit ne dhimbjen e mesit? Ka rreth nje jave qe me ankohet per dhimbje mesi kur vrapon. Te falenderoj edhe njehere

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 06:54

Pershendetje Erinda, mungesa e hekurit nuk shkakton dhimbje mesi. Mund te diskutosh me pediatrin per mundesine e analizes se urines dhe Echo Abdominale. Aktualisht ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Per peshen 25 kg me 3 mg/kg peshe hekur elementar duhet te marri 75 mg hekur = 1.5 ml Sol. Hemaferi ose 30 pika (2 x 15) Sol. Intraferi, Hekuri qe po merr mund te ndikoje ne pozitivitetin e feces per gjak occult.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 06:54

Doktor te falenderoj per pergjigjen e shpejte. Sa here ja kemi bere analizat hemoglobina i ka dale ne norme, edhe pse ferritine/ sideremi i ka pasur nen norme here njeren here tjetren. Kete here edhe hemoglobina ka qene e ulet 10.6 Hematokriti 33.8 dhe nga sa kuptoj ne fund te analizes se gjakut ka Mikrocitoze hipokromi. Djali eshte 25 kile por eshte i gjate. A i del pergjigjia e sakte ne fece gjak okult nderkohe qe eshte duke marre hekur? Eozinofile 2% ka. Ne analizen e feces qe ja kemi bere para 2 muajsh nuk me rezultoi me parazit por me candida, per te cilen e mjekova. A ndikon mungesa e hekurit ne dhimbjen e mesit? Ka rreth nje jave qe me ankohet per dhimbje mesi kur vrapon. Te falenderoj edhe njehere

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 07:31

Pershendetje Erinda, mungesa e hekurit nuk shkakton dhimbje mesi. Mund te diskutosh me pediatrin per mundesine e analizes se urines dhe Echo Abdominale. Aktualisht ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Per peshen 25 kg me 3 mg/kg peshe hekur elementar duhet te marri 75 mg hekur = 1.5 ml Sol. Hemaferi ose 30 pika (2 x 15) Sol. Intraferi, Hekuri qe po merr mund te ndikoje ne pozitivitetin e feces per gjak occult.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 07:31

Pershendetje doktor.Un jam 16 vjeqare dhe kam ngjyre te verdhe ne sy,me eshte shfaqur qe disa vite dhe ne fillim mjeket dyshonin se mos eshte verdhez,mirepo sa here flisnin me prindin ata nderronin mendim.Jam bere merak dhe e di qe babai im eshte i operuar por nuk jam i sigurt qe per qfare arsye po me kohe kam filluar te dyshoj qe eshte semundje e trasheguar nga ai.Un jam shume mire ,jam pak e dobet por nuk kam probleme tjera ,apetitin e kam ne rregull,as nuk ndihem e lodhur ,vetem qe nese jam pa gjum me theksohet ngjyra e verdhe ,nganjehere me largohhet dhe mezi vrehet kete problem e ka edhe vellau im 20 vjeqar .Me tregoni a eshte kjo semundje?

Dërguar nga Alba, më 23 Maj 2017 në 17:20

Pershendetje Alba, mundet qe te jete nje semundje e lindur ku rruazat e kuqe shkaterrohen me shpejt sec duhet, nese ju krahas ngjyres se verdhe ne lekure keni dhe anemi (ngjyra e verdhe mund te shkaktohet dhe nga rritja e bilurubines ne gjak nga semundje te melcise apo te veshtiresise se derdhjes se biles). Nese babai juaj eshte operuar per kete problem mundet qe te jete hequr fshikeza e temthit apo shpretka. Mire eshte qe te vini nje dite ne Tirane qe te diskutojme, duke sjelle dhe analizat dhe ekzaminimet qe ju keni bere.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Maj 2017 në 17:20

Pershendetje doktore te lutem mund te me ndihmoni me keto analiza kemi ber elektroforezen Dhe pergjigja e analizave te mia eshte HbA 96.6% HbA2 3.4% bashkeshortes time I ka dal HbA 56.27% Hbs 41.59% HbA2 2.14% a del femija I semur ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Amarildo, më 24 Maj 2017 në 10:14

Pershendetje Amarildo, bashkeshortja juaj eshte Bartese e Drepanocitozes, semundje e lindur dhe meqenese ju nuk e keni kete problem femija ka 50 % mundesi ta kete dhe 50 % te mos e kete. Por dhe vlerat e Elektroforezes se Hemoglobines tuaj jane per tu vleresuar, pavaresisht se ato jane brenda diapazonit normal. Sa eshte vlera e eritrociteve, hemoglobines dhe e ferritines tuaj ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Maj 2017 në 10:14

Pershendetje serish doktor.Faleminderit shume per sqarimin sepse kisha nevoje te dija se qka mund te jete,mirepo kam edhe nje pyetje.Po,babai im eshte i operuar dhe ka hequr shpretken , por a duhet qe edhe un te operohem? Sepse mjeket me thonin qe 'kur te rritesh' do te largohet,por nuk e di se qfare kan nenkuptuar me 'kur te rritesh'.J edhe anemike,kur kam qene me e vogel edhe un dhe vellau im ishim ne spital dhe ne te dy kemi te njejtin problem,madje vellau perveq syve ka edhe ne trup ngjyre te verdhe edhe pse eshte 20 vjeqar.Profesori i biologjise me ka keshilluar te ha gjera te embla,dhe me ka bere merak se me tha kur te rritesh mund te kesh problem qe te besh femije.Harrova te cek se shpesh here kam dhimbje ne anen e djathte te barkut,jane si reflekse te shkurtera por qe me pengojne.Do ju falenderoja pafundsisht nese me ndihmoni..

Dërguar nga Alba, më 25 Maj 2017 në 11:15

Pershendetje Alba, ju mund te interesoheni semundjen qe ka patur babai juaj. Keshtu mund te sqarohet dhe problemi juaj. Nuk mund te them me shume gjera me kaq se me shkruani.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 11:15

Doktor pershendetje jam perseri ai djali qe beshkeshortja ime eshte bartese e drepanocitozes dhe une deri tani Kam ber 3 analiza te elektroforezes se hemoglobines dhe se kuptoj PSE Tre pergjigje te ndryshme HbA2 me ka dal 3.4 njeher 3.60 dhe njera 4.06 te lutem mund te ma shpjegoni pak se jam shume ne merak per femijen bashkeshortja ime eshte 12 javshe shtatezan ju lutem mund te me sygjeroni dicka se cfar mund te bej faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 25 Maj 2017 në 12:49

Pershendetje Amarildo, propabilisht ju mund te jeni bartes i talasemise. Duhet te vertetohet. Rendesi ka dhe vlera e eritrociteve, hemoglobines, ferritinemise. Nese mund te vini ne Tirane mund te diskutojme. Nese vertetohet atehere femija juaj aktual, por dhe cdo femije tjeter qe do te lindi ka 25 % mundesi te jete i shendoshe, 25 % te jete bartes i talasemise, 25 % bartes i drepanocitozes dhe 25 % te kete te dyja semundjed - Talaso/Drepanocitoza. Kjo e fundit eshte me problematike.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 12:49

Pershendetje Amarildo, propabilisht ju mund te jeni bartes i talasemise. Duhet te vertetohet. Rendesi ka dhe vlera e eritrociteve, hemoglobines, ferritinemise. Nese mund te vini ne Tirane mund te diskutojme. Nese vertetohet atehere femija juaj aktual, por dhe cdo femije tjeter qe do te lindi ka 25 % mundesi te jete i shendoshe, 25 % te jete bartes i talasemise, 25 % bartes i drepanocitozes dhe 25 % te kete te dyja semundjed - Talaso/Drepanocitoza. Kjo e fundit eshte me problematike. Nese vlera e Eritrociteve dhe e hemoglobines qe paraqitni jane tuajat dhe ferritinemia eshte normale, mundet qe ju te jeni bartes i talasemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 12:49

Doktor pershendetje jam perseri ai djali qe beshkeshortja ime eshte bartese e drepanocitozes dhe une deri tani Kam ber 3 analiza te elektroforezes se hemoglobines dhe se kuptoj PSE Tre pergjigje te ndryshme HbA2 me ka dal 3.4 njeher 3.60 dhe njera 4.06 dhe Eritrocite 5.78 Hemoglobina 13.7 HbF 0.00 te lutem mund te ma shpjegoni pak se jam shume ne merak per femijen bashkeshortja ime eshte 12 javshe shtatezan ju lutem mund te me sygjeroni dicka se cfar mund te bej faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 25 Maj 2017 në 13:13

Pershendetje Amarildo, propabilisht ju mund te jeni bartes i talasemise. Duhet te vertetohet. Rendesi ka dhe vlera e eritrociteve, hemoglobines, ferritinemise. Nese mund te vini ne Tirane mund te diskutojme. Nese vertetohet atehere femija juaj aktual, por dhe cdo femije tjeter qe do te lindi ka 25 % mundesi te jete i shendoshe, 25 % te jete bartes i talasemise, 25 % bartes i drepanocitozes dhe 25 % te kete te dyja semundjed - Talaso/Drepanocitoza. Kjo e fundit eshte me problematike. Nese vlera e Eritrociteve dhe e hemoglobines qe paraqitni jane tuajat dhe ferritinemia eshte normale, mundet qe ju te jeni bartes i talasemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 13:13

Ju lutem doktor cfar mund te bej qe te di qe femija ime eshte bartese eshte I shendetshem apo eshte I semur ju lutem cfar analize duhet bere qe une ta vertetoj kete qe te mos Jem kaq I shqetesuar ju lutem mund te me thoni.Faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 26 Maj 2017 në 03:00

Pershendetje Amarildo, ju ku jetoni aktualisht ? Mund te vini sot ose neser ne Tirane, per t'ju bere juve analizat dhe nese konstatohet qe ju jeni bertes i Talasemise do te diskutohet me obstetrin per mundesine e kontrollit gjenetik te femijes nese eshte i shendoshe, bartes apo i trashegon ne te njejten kohe te dyja patologjite.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 03:00

Une jetoj ne fier kete jave une jam ne Pune PO nqs mundeni mund te me lini nje numer tel dhe ju mar vet .Ne na kan then qe duhet ti bejm femijes amniocentezen por une nuk jam dakort me kete se Kam lexuar qe eshte e rrezikshme per abort . faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 26 Maj 2017 në 03:28

Amniocenteza eshte nje opsion per te realizuar studimin gjenetik te femijes. Nese nuk behet vleresimi gjenetik, do ti lihet shansit dhe vetem pas lindjes do te studiohet femija nese ka semundjen e Talaso-Drepanocitozes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 03:28

Doktor edhe dicka ju keni pasur raste te tilla me keto te dhena analizash dhe si ka Dal femija.Sa perqindje mer nga Nena dhe sa nga babai .femija nga babai mer kryesisht HbF

Dërguar nga Amarildo, më 26 Maj 2017 në 04:29

Jua shkruajta mundesite 25 % te jete i shendoshe, 25 % mundesi te jete bartes i drepanocitozes, 25 % te jete bartes i talasemise dhe 25 % talaso-drepanocitoze.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 04:29

prsh doktorkam vajzen 17muajshe kur ishte 5muajshe i bera analizat e m doli anemike tashme ia perserita analizat serisht edhe Sidermia 110,Ferritina 80.42 , WBC 6.1 RBC 5.51 HGB 9.9L HCT 39.0L MCV 54.4 MCH 18.0L MCHC 33.0 PLT 381 % LY 70.8H 4.3 MO 5.1 0.3 GR 23.1L 1.5L PDW 14.8% PCT 0.34% MPV 8.9 fL PDW 16.4 Hb A 90.3 Hb F 4.2 Hb A2 Mbartese e talasemis Minor . e kam mjekuar per 6muaj me Ferrodue ,tashme po i perdore vec acidin folik edhe vit c ,

Dërguar nga Uejsa , më 08 Qershor 2017 në 06:27

Pershendetje Uejsa, sic e keni lexuar artikullin e hemoglobinopative bartesi i Talasemise nuk mjekohet. Meqenese ne kete semundje te lehte te lindur mund te konsumohet acidi folik me shume se normalisht dhe per pasoje mund te ndodhi mungesa e acidit folik dhe anemia nga acidi folik. Kete e parandalojme ose e mjekojme me Acidi Folik, pra nuk mjekojme anemine e lehte te lindur. Anemia e lehte e lindur, ka hekur normal ose me shume sec duhet. Aktualisht Ferritinemia eshte 80 ng/ml dhe nuk ka asnje kuptim te japesh hekur. Beta - Talasemia Minor - thjeshte konstatohet dhe nuk mjekohet. Do te ndihmohet me Acidi Folik dhe vetem kur ka mungese te hekurit do te shtohet mjekimi me hekur, prape jo per anemine e lindur por per Mungesen e Hekurit dhe propabilisht per Anemine nga Mungesa e Hekurit qe nuk kane lidhje me beta-Talasemine Minor.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Qershor 2017 në 06:27

prsh doktorkam vajzen 17muajshe kur ishte 5muajshe i bera analizat e m doli anemike tashme ia perserita analizat serisht edhe Sidermia 110,Ferritina 80.42 , WBC 6.1 RBC 5.51 HGB 9.9L HCT 39.0L MCV 54.4 MCH 18.0L MCHC 33.0 PLT 381 % LY 70.8H 4.3 MO 5.1 0.3 GR 23.1L 1.5L PDW 14.8% PCT 0.34% MPV 8.9 fL PDW 16.4 Hb A 90.3 Hb F 4.2 Hb A2 Mbartese e talasemis Minor . e kam mjekuar per 6muaj me Ferrodue ,tashme po i perdore vec acidin folik edhe vit c ,a duhet tia vazhdoj serisht tani hekurin ? esht 18muajshe edhe peshon 8.800gr nk ka oreks fare edhe pas perdorimit te vit c

Dërguar nga Uejsa , më 08 Qershor 2017 në 06:30

Pershendetje Uejsa, sic e keni lexuar artikullin e hemoglobinopative bartesi i Talasemise nuk mjekohet. Meqenese ne kete semundje te lehte te lindur mund te konsumohet acidi folik me shume se normalisht dhe per pasoje mund te ndodhi mungesa e acidit folik dhe anemia nga acidi folik. Kete e parandalojme ose e mjekojme me Acidi Folik, pra nuk mjekojme anemine e lehte te lindur. Anemia e lehte e lindur, ka hekur normal ose me shume sec duhet. Aktualisht Ferritinemia eshte 80 ng/ml dhe nuk ka asnje kuptim te japesh hekur. Beta - Talasemia Minor - thjeshte konstatohet dhe nuk mjekohet. Do te ndihmohet me Acidi Folik dhe vetem kur ka mungese te hekurit do te shtohet mjekimi me hekur, prape jo per anemine e lindur por per Mungesen e Hekurit dhe propabilisht per Anemine nga Mungesa e Hekurit qe nuk kane lidhje me beta-Talasemine Minor.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Qershor 2017 në 06:30

Doktor, djali im eshte 3 vjec e gjysem.Ka hemoglobinen (HGB)9.8,(HCT) 29.4,(MCV) 64.6,(MCH) 21.5,NEUTROFILET 71.6,LIMFOCITET 17.3,MONOCITET 10.2,EOSINOFILET 0.7.Anazilat e gjakut ja bera djalit se me semuret shpesh sidomos nga gryket.Por nuk ia kam bere elektroforezen.Si te veproj...Ngelem ne pritje te pergjigjes suaj. Faleminderit!

Dërguar nga Elisabeta, më 28 Qershor 2017 në 10:24

Pershendetje Elisabeta, djali ka nje anemi te lehte. Anemia me e zakonshme mund te jete nga mungesa e hekurit dhe per kete behet ferritinemia, mundet dhe nje anemi e lehte e lindur, kombinimi i tyre. Por anje prej tyre nuk ka lidhje me infeksionet e perseritura te fytit, per te cilat do te behet konsulte me mjekun ORL.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Qershor 2017 në 10:24

Pershendetje doktor. Jam nena e nje djali 8 vjec,pas disa analizave te fundit doli se djali eshte me talasemi minor te trasheguar nga i ati po me kete diagnoz. Parametrat e analizes fundit qe nuk ishin brenda normale ishin: monocytes=8.2,HCT=31.2,HGB=10.3,MCV=59.1, MCH=19.5,RDW-SD=34.2,RDW-CV=16.4 Ju lutem desha te dija a duhet te perdori ndonje lloj ilaci per tr vendos vlerat ne normat e duhura?Depozitat e hekurit i ka plot.Faleminderit

Dërguar nga Alida Aliaj, më 02 Shtator 2017 në 15:55

Pershendetje Alida, tek "Hemoglobinopatite" theksohet se ato jane te trasheguara, te lindura, per rrjedhoje nuk mjekohen dhe nuk ndryshojne. Ne perdorim Acidi Folik here pas here, por nuk eshte mjekim per Talasemine Minore, fiksojeni ne mendje "nuk mjekohet dhe nuk ndryshon". Ne Talasemine Minor Acidi Folik rruazat e kuqe shkaterohen pak me shpejt sec duhet, per rrjedhoje palca e kuqe e kockave e rrit punen e saj per prodhimin e rruazave te reja, per te cilat duhen lende te pra ku me i rrezikuari per te mbaruar eshta Acidi Folik. Nese mungon Acidi Folik, krahas anemise se lindur do te shfaqet dhe nje anemi tjeter qe eshte Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Qe te mos e leme te ndodhi, ose nese ka ndodhur kete anemi te mbishtuar ne e parandalojme ose e mejkojme, por nuk mjekojme Talasemine Minore. Perderisa depot e hekurit jane te mbushura, nuk ka nevoje te shtohet hekur ne terapi. Keshtu qe femija juaj eshte ne problemin e vete te lindur. Do ti kushtoni rendesi kur te martohet, qe bashkeshortes ti beni te pakten Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 03 Shtator 2017 në 15:55

Pershendetje jam nje vajze 20 vjece bera elektroforezen e hemoglobines. Si kam dal Fractions =>Val.% References => HBA 60.1 96.0-99.0 HBS 36.9 0.0 - 00 HBA2 3.0 0.5-3.5

Dërguar nga Esi, më 07 Tetor 2017 në 13:54

Pershendetje Esi, ne baze te Elektroforezes ju jeni bartese e Drepanocitozes (Sickle Cell Trait). Sic e keni lexuar, eshte nje semundje e lehte, e trasheguar (qe do te thote se te pakten njeri nga prinderit e ka kete problem). Nuk mjekohet dhe nuk ndryshon, nuk jep ndryshime ne analizen e gjakut periferik. Disa keshilla per kete mund ti lexoni tek tema "Hemoglobinopatite". Nese keni vellezer dhe motra duhet dhe ata ta bejne Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Tetor 2017 në 13:54

Persh kam ber elektroforeze n dhe me kan dal keto vlera HbA = 97.0 HbF=0.4 dhe HbA2=2.6 dhe doja te pyesja a ka ndonje problem tek femija se jam ne pritje te nje bebi

Dërguar nga Valbona , më 06 Janar 2018 në 11:44

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 11:44

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 06 Janar 2018 në 12:03

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 12:03

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 06 Janar 2018 në 13:38

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 13:38

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 07 Janar 2018 në 00:27

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 00:27

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 07 Janar 2018 në 05:07

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 05:07

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 07 Janar 2018 në 11:28

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 11:28

Analizat e gjakut komplet me dolen shum mire nk kisha asnje problem dmth i kisha brenda vlerave normale vetem kjo HbF me ka dal me vlerat 0.4 dhe kjo me beri merak cfar do te thot me kete vler ju falenderoj shum per pergjigjet doktor

Dërguar nga Valbona , më 08 Janar 2018 në 12:19

Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Janar 2018 në 12:19

Pershendetje doktor Pasi jemi konsultuar me ju,kemi bere keto analiza Ferritine 42.2 HbA1 96.3 HbA2 3.7 Hbf 0 HbS 0 Eshte djale,mosha 15 vjec. Faleminderit

Dërguar nga Genta, më 29 Janar 2018 në 12:47

Pershendetje Genta, djali eshte bartes i Talasemise. Te pakten njeri nga prinderit eshte te pakten bartes i Talasemise. Ferritinemia eshte ne kufijte e poshtem te normes per meshkujt. Mund te me shkruani vlerat e Eritrociteve (RBC) dhe Hemoglobines Hb. Nese keni femije te tjera duhet te bejne te njejten analize.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Janar 2018 në 12:47

Pershendetje doktor Pasi jemi konsultuar me ju,kemi bere keto analiza Ferritine 42.2 HbA1 96.3 HbA2 3.7 Hbf 0 HbS 0 Eshte djale,mosha 15 vjec. Faleminderit

Dërguar nga Genta, më 29 Janar 2018 në 13:40

Pershendetje Genta, djali eshte bartes i Talasemise. Te pakten njeri nga prinderit eshte te pakten bartes i Talasemise. Ferritinemia eshte ne kufijte e poshtem te normes per meshkujt. Mund te me shkruani vlerat e Eritrociteve (RBC) dhe Hemoglobines Hb. Nese keni femije te tjera duhet te bejne te njejten analize.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Janar 2018 në 13:40

Faleminderit per pergjigjen. Mbartese jam une,nena. RBC 6.27 HB 12 MCV 65.6 MCH 19.18 MCHC 29.23 MXD% 13.15 Ka nevoj per trajtim apo eshte thjesht mbartes si une? Faleminderit

Dërguar nga Genta, më 30 Janar 2018 në 04:51

Pershendetje Genta, anemia e trasheguar nuk trajtohet. Ferritinemia eshte normale. Si profilaksi per te mos u mbishtuar Deficiti i Acidit Folik, per 1 muaj dhe ju mund te perdorni: Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Janar 2018 në 04:51

Pershendetje doja te beja nje pyetje sapo bera analizen beta talesemia dhe me doli qe isha bartese ( cfare lloj talesemie esh kjo minor apo major ) ..doktori me tha nese esh dhe burri juaj keshtu atehere femija ka 25 % te limde i shendetshem me tha ler amniocenetezen por km lexiar qe kjo behet ne javen e 16 18 un jam ne javen e 24 dhe me duket e rrezikshme .. cfare me keshilloni dhe me tah qe femija del me semundje te rende .. ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Emine hena, më 20 Shkurt 2018 në 05:14

Pershendetje Emine, sic dhe ju ka shpjeguar mjeku, nese ju jeni bartese me detyrim bashkeshorti juaj do te beje Elektroforezen e Hemoglobines. Te shpresojme qe nuk e ka; ne kete rast femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni ka 50 % mundesi te jete i shendoshe dhe 50 % mundesi te jete bartes. Por dhe po te jete bartes (vleresohet me mire pas moshes 4 vjec, ka rendesi per kohen kur do te doje te lindi femije - sic jeni ju aktualisht). Nese bashkeshorti juaj eshte bartes i Talasemise ose i Drepanocitozes ka 25 % mundesi qe femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni te jete i semure me Talaemi (ose ne rastin e dyte me Talaso-Drepanocitoze). Amniocenteza behet deri ne jave e 16, por ka dhe menyra te tjera per te marre ADN e femijes dhe per ta vleresuar. Po ju merrni paraprakisht pergjigjen e Elektroforezes se bashkeshortit dhe me pas fillon diskutimi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2018 në 05:14

Pershendetje doja te beja nje pyetje sapo bera analizen beta talesemia dhe me doli qe isha bartese ( cfare lloj talesemie esh kjo minor apo major ) ..doktori me tha nese esh dhe burri juaj keshtu atehere femija ka 25 % te limde i shendetshem me tha ler amniocenetezen por km lexiar qe kjo behet ne javen e 16 18 un jam ne javen e 24 dhe me duket e rrezikshme .. cfare me keshilloni dhe me tah qe femija del me semundje te rende .. ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Emine hena, më 20 Shkurt 2018 në 05:17

Pershendetje Emine, sic dhe ju ka shpjeguar mjeku, nese ju jeni bartese me detyrim bashkeshorti juaj do te beje Elektroforezen e Hemoglobines. Te shpresojme qe nuk e ka; ne kete rast femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni ka 50 % mundesi te jete i shendoshe dhe 50 % mundesi te jete bartes. Por dhe po te jete bartes (vleresohet me mire pas moshes 4 vjec, ka rendesi per kohen kur do te doje te lindi femije - sic jeni ju aktualisht). Nese bashkeshorti juaj eshte bartes i Talasemise ose i Drepanocitozes ka 25 % mundesi qe femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni te jete i semure me Talaemi (ose ne rastin e dyte me Talaso-Drepanocitoze). Amniocenteza behet deri ne jave e 16, por ka dhe menyra te tjera per te marre ADN e femijes dhe per ta vleresuar. Po ju merrni paraprakisht pergjigjen e Elektroforezes se bashkeshortit dhe me pas fillon diskutimi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2018 në 05:17

Pershendetje doja te beja nje pyetje sapo bera analizen beta talesemia dhe me doli qe isha bartese ( cfare lloj talesemie esh kjo minor apo major ) ..doktori me tha nese esh dhe burri juaj keshtu atehere femija ka 25 % te limde i shendetshem me tha ler amniocenetezen por km lexiar qe kjo behet ne javen e 16 18 un jam ne javen e 24 dhe me duket e rrezikshme .. cfare me keshilloni dhe me tah qe femija del me semundje te rende .. ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Emine hena, më 20 Shkurt 2018 në 05:52

Pershendetje Emine, sic dhe ju ka shpjeguar mjeku, nese ju jeni bartese me detyrim bashkeshorti juaj do te beje Elektroforezen e Hemoglobines. Te shpresojme qe nuk e ka; ne kete rast femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni ka 50 % mundesi te jete i shendoshe dhe 50 % mundesi te jete bartes. Por dhe po te jete bartes (vleresohet me mire pas moshes 4 vjec, ka rendesi per kohen kur do te doje te lindi femije - sic jeni ju aktualisht). Nese bashkeshorti juaj eshte bartes i Talasemise ose i Drepanocitozes ka 25 % mundesi qe femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni te jete i semure me Talaemi (ose ne rastin e dyte me Talaso-Drepanocitoze). Amniocenteza behet deri ne jave e 16, por ka dhe menyra te tjera per te marre ADN e femijes dhe per ta vleresuar. Po ju merrni paraprakisht pergjigjen e Elektroforezes se bashkeshortit dhe me pas fillon diskutimi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2018 në 05:52

Pershendetje doktor!Nga analizat qe kam bere per arsye te nje operacioni kan dale vlerat e SGOT(AST) 10,0U/L nga 15-37 qe jan vlerat e references Si dhe HBsAg 0,34 (negative) Doja te dija nese ka ndonj gje per tu shqetesuar pasi dhe vlera e AST esht me e ulet sa normalja Faleminderit!

Dërguar nga Imelda, më 13 Mars 2018 në 07:13

Pershendetje Imelda, une nuk jam mjek specialist per te tilla analiza. Ato diskutohen me mjekun infeksionist/hepatolog. Por analizen e keni shume mire.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Mars 2018 në 07:13

Pershendetje!Mamaja ime esht 36vjec dhe vuan nga drepanocitoza heterozitogote.Do deshiroja te me thonit nje diete per kete semundje? Sa eshte probabiliteti qe ti transmetohetransmetohet 3 femijeve te saj ose te jene bartes?

Dërguar nga Adela, më 07 Prill 2018 në 08:46

Pershendetje Adela, mamaja juaj eshte bartese e Drepanocitozes. Eshte semundje e lindur dhe nuk ka nje diete per te. Nese babai juaj nuk e ka kete patologji, secili nga femijet ka 50 % mundesi ta kete kete problem dhe 50 % jo. Te tre femijet do te bejne: gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Prill 2018 në 08:46

Po mami u konsultua me doktorin dhe doktori I tha qe 35% e eritrociteve eshte ne for me drapri do te thot qe ajo esht e prekur nga semundja...babi nuk e ka kete semundje dhe nuk eshte as bartes..Ne 3 femijet do jemi te semure apo bartes? Dhe do deshiroja te me thonit cilat ushqime e mbajne nen kontroll kete semundje

Dërguar nga Adela, më 07 Prill 2018 në 12:10

Pershendetje Adela. Eritrocitet nuk jane ne formen e draperit normalisht, ato behen ne kushte te caktuara; pakesimi i oksigjenit eshte kryesori. 35 % eshte vlera e HbS, pra 35 % e sasise se hemoglobines eshte e tille - mamaja juaj eshte vetem bartese e drepanocitozes, por jo e semure me drepanocitoze. Nese babai juaj nuk e ka: secili nga femijet ka 50 % mundesi te kete dhe 50 % te mos e kete. Perderisa ju keni lindur tani, mund te percaktojme per secilin prej jush cfare shansi ka patur, pra si jeni: te shendoshe apo bartes. Secili prej jush do te beje: gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines. Vetem per te zbuluar jeni apo jo bartes, mjafton dhe vetem Elektroforeza e Hemoglobines. Nese HbS = 35 % jeni bartes, nese HbS = 0 jeni te shendoshe. Per asnjerin prej jush, pa u bere Elektroforeza e Hemoglobines nuk mund te themi jeni apo jo bartes, jeni apo jo te shendoshe.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Prill 2018 në 12:10

Prsh doja te dija per homoglobinen

Dërguar nga Marisa, më 19 Prill 2018 në 09:29

Hemoglobin (American English) or haemoglobin (British English) është një metalo-proteinë e lokalizuar në citoplazmën e RBC (të gjakut të vërtebrorëve) dhe të kafshëve të tjera. Tek mamiferët Hb zë rreth 97% të përmbajtjes së thatë të RBC (of the red cell’s dry content) dhe rreth 35% të përmbajtjes totale të gjakut (duke përfshirë dhe ujin). Struktura kimike e Hb dhe e hemit Tipet e Hb tek njeriu Në jetën embrionale: Gower 1 (ξ2ε2) Gower 2 (α2ε2) Hemoglobin Portland (ξ2γ2) Tek fetusi: Hemoglobin F (α2γ2) Tek adulti: Hemoglobin A (α2β2) - The most common type. Hemaglobin A2 (α2δ2) - δ chain synthesis begins late in the third trimester and in adults, it has a normal level of 2.5% Hemoglobin F (α2γ2) - In adults Hemoglobin F is restricted to a limited population of red cells called F cells. Variante të Hb që shkaktojnë sëmundje: Hemoglobin S (α2βS2) - A variant form of hemoglobin found in people with sickle cell disease. There is a variation in the β-chain gene, causing a change in the properties of hemoblobin which results in sickling of red blood cells. Hemoglobin C (α2βC2) - Another variant due to a variation in the β-chain gene. This variant causes a mild chronic hemolytic anemia. Në gjakun e një personi normal të rritur dallojmë këto tipe Hb (Hb përbëhet nga katër vargje proteinike dhe secila prej tyre ka grupin Hem përkatës): HbA (dy vargje  dhe dy vargje ) 96-98 %. HbA2 {dy vargje  dhe dy vargje  (delta)} 1.5-3.5 %. HbA2 < 3.5 %. HbF {dy vargje  dhe dy vargje  (gama)} 0.5-2.0 %. Tek një njeri i shëndoshë, nëse themi se 96.5% e Hb është HbA, kjo do të thotë se në 15 gr/dl 96.5 % (14.475 gr/dl) e Hb është HbA dhe pjesa tjetër HbA2 (3.5% ose 0.525 gr/dl). E njëjta llogjikë vlen dhe për të gjitha rastet e tjera p.sh, kur Hb totale është 8 gr/dl dhe elektroforeza e Hb është; HbA 30 %, HbS 60%, HbF 8% dhe HbA2 2%. Kjo do të thotë se 2.4 gr/dl janë HbA, 4.8 gr/dl janë H

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Prill 2018 në 09:29

Pershendetje doktor. Jam nje paciente nga Fieri. Jam shtatzane ne javen e 19 dhe kemi mbere te dy analizt e gjakut burri ka dale me talesemu te mbartur kurse une me anemi te mbarut. E eshte problem per bebin ?

Dërguar nga Anduela, më 24 Prill 2018 në 04:37

Pershendetje Anduela, doni te thoni qe te dy jeni bartes te Talasemise (Talasemia Minor) ? Me shkruani vlerat e RBC, Hb, Ferritinemise, Elektroforezes tuaj dhe te burrit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Prill 2018 në 04:37

Pershendetje doktor. Jam nje paciente nga Fieri. Jam shtatzane ne javen e 19 dhe kemi mbere te dy analizt e gjakut burri ka dale me talesemu te mbartur kurse une me anemi te mbarut. E eshte problem per bebin ?

Dërguar nga Anduela, më 24 Prill 2018 në 04:37

Pershendetje Anduela, doni te thoni qe te dy jeni bartes te Talasemise (Talasemia Minor) ? Me shkruani vlerat e RBC, Hb, Ferritinemise, Elektroforezes tuaj dhe te burrit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Prill 2018 në 04:37

Pershendetje doktor dojo tju beja disa pyetje, sapo linda vajzen ne 20 mars te 2018 pasi mora pergjigjen e hemoglobin electrophorses doli qe HG F 90.7% Hgb A 0% HGbS 9.1% HGB A2 0% doktoret nuk japin diagnoz thon qe mund te jet sickle beta talasemia 0 ose plus. Pasi bera elektroforezen vet doli qe kisha sickle cell trait kurse burrit i doli qe ka talasemia minor. A mundet qe vajza te prodhoje Hgb A me vone edhe pse tani e ka zero, doktoret po me thon per me te keqen.

Dërguar nga Iris, më 05 Maj 2018 në 17:15

Pershendetje Iris, ju dhe bashkeshorti keni 25 % mundesi per cdo femije qe do te lindni, qe pasardhesi te jete sickle beta thalassemia (Talaso-drepanocitoza), 25 % mundesi qw tw jetw bartws i talasemise, 25 % qe te jete bartes i drepanocitozes dhe 25 % qe te jete i shendoshe. Kete duhet ta keni parasysh per shtatezanite e tjera (qe gjate shtatezanive te percaktohet nese femija eshte apo jo Talaso-drepanocitoze me ane te percaktimit te ADN). Per rastin e vajzes, pavaresisht se ne nuk synojme ta bejme kaq shpejt Elektroforezen e Hemoglobines (pas moshes 6 muajshe pretendohet qe HbF qe eshte hemoglobina kryesore ne jeten intrauterine, fillon te zevendesohet me Hemoglobinen kryesore te te rriturve (HbA) dhe me mire eshte pas moshes 4 vjec, kur HbF arrin vlerat me te ulta (ato te te rriturit). Pas moshes 6 muaj, do te kete nje rritje te HbS (qe eshte HbA e mutuar) dhe nje pakesim te HbF, por propabilisht vajza eshte sickle beta thalassemia. Saktesia me e madhe eshte gjithmone analiza gjenetike dhe ju mund ta beni ate ne SHBA. Po te keni pytje te tjera mund te mi shkruani.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Maj 2018 në 17:15

Pershendetje doktor dojo tju beja disa pyetje, sapo linda vajzen ne 20 mars te 2018 pasi mora pergjigjen e hemoglobin electrophorses doli qe HG F 90.7% Hgb A 0% HGbS 9.1% HGB A2 0% doktoret nuk japin diagnoz thon qe mund te jet sickle beta talasemia 0 ose plus. Pasi bera elektroforezen vet doli qe kisha sickle cell trait kurse burrit i doli qe ka talasemia minor. A mundet qe vajza te prodhoje Hgb A me vone edhe pse tani e ka zero, doktoret po me thon per me te keqen.

Dërguar nga Iris, më 05 Maj 2018 në 17:17

Pershendetje Iris, ju dhe bashkeshorti keni 25 % mundesi per cdo femije qe do te lindni, qe pasardhesi te jete sickle beta thalassemia (Talaso-drepanocitoza), 25 % mundesi qw tw jetw bartws i talasemise, 25 % qe te jete bartes i drepanocitozes dhe 25 % qe te jete i shendoshe. Kete duhet ta keni parasysh per shtatezanite e tjera (qe gjate shtatezanive te percaktohet nese femija eshte apo jo Talaso-drepanocitoze me ane te percaktimit te ADN). Per rastin e vajzes, pavaresisht se ne nuk synojme ta bejme kaq shpejt Elektroforezen e Hemoglobines (pas moshes 6 muajshe pretendohet qe HbF qe eshte hemoglobina kryesore ne jeten intrauterine, fillon te zevendesohet me Hemoglobinen kryesore te te rriturve (HbA) dhe me mire eshte pas moshes 4 vjec, kur HbF arrin vlerat me te ulta (ato te te rriturit). Pas moshes 6 muaj, do te kete nje rritje te HbS (qe eshte HbA e mutuar) dhe nje pakesim te HbF, por propabilisht vajza eshte sickle beta thalassemia. Saktesia me e madhe eshte gjithmone analiza gjenetike dhe ju mund ta beni ate ne SHBA. Po te keni pytje te tjera mund te mi shkruani.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Maj 2018 në 17:17

Doktor pershendetje ! Jam bartese e talasemis beta apo alfa nuk jam shum e sigurt por me ka ber pershtypje dicka te cilen nuk e kuptoj dot ,mjekja qe me ka ndjekuur me ka then se ne kete form talasemie hekuri esht i rritur nderkoh qe ferritinemia ime esht 10 dhe aktualisht mar ironOrm.perse hekuri esht i rritur? Si funksionon pasi dhe tek Im vella kam par vlera te larta te hekurit pasi dhe ai u diagnostiKua si bartes. DO doja te dija mekanizmin nese esht e mundur. Falemiderit

Dërguar nga Florida, më 16 Maj 2018 në 15:35

Pershendetje Florida si rregull bartesi i talasemise ka rezerva hekuri normale ose me shume se duhet. Kjo per faktin se rruazat e kuqe kane jetegjatesi me te shkurter dhe palca e kuqe e kockave punon me shume per te kompensuar ato qe humbasin. Hekuri nga shkaterrimi i rruazave te kuqe ngelet ne organizem. Po keshtu eshte pare se ne Sindromet Talasemike ka nje rritje te perthithjes se hekurit ne zorre. Mund te kete dhe shkaqe te tjera nga rritet ferritinemia (semundje e melcise, alkoolizem, semundja reumatizmale, crregullimet e yndryrnave). Persa i perket mungeses se hekurti kjo nuk ka lidhje fare me bartesin e talasemise, por eshte nje problem sic u ndodh te gjithe njerezve. Sidomos femrave, qe kane humbje te perseritura te gjakut me menstruacionet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 17 Maj 2018 në 15:35

Shum faleminderit per pergj doktor, do doja te dija edhe dicka tjeter nese esht mundesia : ju po me thoni qe ulja e sasis se hekurit nuk ka lidhje me diagnozen time dhe talasemia nuk ndikon, me pak fjal anemia mund te jet instaluar te un si pasoj e mungeses se hekurit? Theksoj qe kam nje hekur 10 dhe nje hemoglobin 9.2 e cila ka raste shkon edhe 8.po ulja e vlerave te hemoglobines cfar shkakton pervec lodhjes kronike? Cfar behet ne keto raste? Nje hemoglobin 8 a nuk esht indikacion per transfuzion? Shum falemiderit paraprakisht

Dërguar nga Florida, më 17 Maj 2018 në 14:04

Pershendetje Florida, Anemia e lindur nuk mjekohet. Anemia e fituar po. "Hekur 10" ke quani ? Ferritinemia apo sideremia ? Nese eshte ferritinemia, ju do te mjekoheni me preparate hekuri per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj do te beni gjak komplet + ferritinemia. Mjekimi do te vazhdoje deri ne korrigjimin e deficitit te hekurit (ferritinemia 60 ng/ml per femrat). Cfare moshe keni dhe keni reaksion alergjik nga medikamentet ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Maj 2018 në 14:04

Vlera 8 gr/dl e hemoglobines nuk eshte detyrim per transfuzion, sidomos per anemite e lindura dhe nga mungesa e hekurit, qe jane anemi te vjetra dhe si rregull suportohen mire nga organizmi. Problem eshte mosha e vjeter, semundjet e zemres dhe te mushkerive, kur dhe mund te perdoresh hemotransfuzion.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Maj 2018 në 14:04

Ferritinemia ime esht 10 doktor,ndersa hemoglobina 9.2.kam mar mjeKim me ironorm per dy muaj dhe hemoglobina me shkoi 11 ndersa Ferritinemia 40,keto vlera pesuan serish renie dhe para nje jave kam nisur serish ironorm. Ajo qe nuk kuptoj esht nese kjo esht nje anemi nga mungesa e hekurit sic ju ndodh te gjitheve dhe korrigjohet apo ketu luan rol te qenit bartese e talasemis ( jo pa qellim ju pyeta sa esht vlera e ferritinemis ne bartesit talasemik ) .Une jam 25 vjec dhe alergji kam vec nga grupi I pencilinave.

Dërguar nga Florida, më 18 Maj 2018 në 07:23

Pershendetje Florida, Talasemia Minore nuk ka asnje lidhje me mungesen e hekurit. Depot e hekurit zbrazen se humbet hekuri dhe tek femrat rolin kryesor e kane humbjet e gjakut me menstruacionet. Mungesa e hekurit nuk ka asnje lidhje me te qenit alergjik. Po gjete mungese hekuri kerko humbje te gjakut. Dhe po nuk u eleminua shkaku i humbjes se hekurit, depot e hekurit korrigjohen, por do te bien perseri. Une nuk e di sa vjec jeni dhe keni apo jo ciklin menstrual. Nese keni dhe ai eshte i rregullt, nese ju merrni 2 muaj mjekim, ne 2 muaj keni 2 cikle menstruale, pra do te humbisni gjak = humbje hekuri (gjaku ka ngjyre te kuqe nga hekuri). Pra jemi te ndergjegjshem qe persistenca e shkakut, nuk te lejon te marresh rezultatin e kerkuar dhe po e arrite, ajo nje dite do te zbrazet prape. Do te duhet ta rimjekosh. Nuk e ka fajin mjekimi per deficitin e hekurit, por shkaku i deficitit te hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Maj 2018 në 07:23

pershendetje doktor jam 18 vjec dhe doja te dija per analizat e mia te gjakut komplet ne jam ne rregull apo jo ku ,WBC=6.600 ,RBC=4.490.000 dhe HGB=13.75

Dërguar nga suela, më 21 Maj 2018 në 08:55

Pershendetje Suela, keto vlera qe keni paraqitur jane normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Maj 2018 në 08:55

Pershendetje une jetoj ne Gjermani dhe kam ber disa analiza por me lajmruan se isha anemike dhe se rezultatet me than qe janë 4.3 dhe se normalja ishte 80 a mundeni te me tregoni se a eshte hekuri apo qfar qe me mungon.

Dërguar nga Sara , më 23 Maj 2018 në 06:01

Pershendetje Sara shume pak te dhena me keni dhene. Anemi qeuhet kur hemoglobina tek femrat > 15 vjec eshte < 12 gr/dl. Pra duhet te dime sa eshte hemoglobina. Mungesa e hekurit vleresohet me ane te Ferritinemise < 20 ng/ml.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Maj 2018 në 06:01

Doktor pershendetje, jam anemike, dhe kete e kam zbuluar se fundmi pavarsisht se kam vite qe ndiej debules trup ore. Ajo qe me shqeteson esht se rendimenti im ne pun dhe ne jeten e perditshme ka ren shum pavarsisht se mar mjeKim me hekur. Ne mengjes ngrihem e lodhur thuajse cdo dite, kam tension ortostatik pothuajse cdoher qe ngrihem nga shtrati , dhimbje koke e dhimbje kockash te tmerrshme,nuk mund te bej asnj aktivitet sado te moderuar dhe aktivitet in e perditshem nuk e perballoj dot nese gjat dites nuk pushoj 4 apo 5 her. Pas mbarimit te mjekimit qjendja e anemis serish instalohet, si mendoni kam kaluar ne anemi kronike ? A esht normale te jem kaq e lodhur ? Hemoglobina ime esht 10 ,dhe ferritinemia 20.faleminderit

Dërguar nga Fjori, më 26 Maj 2018 në 12:29

Pershendetje Fjori, ju keni anemi te lehte, propabilisht nga mungesa e hekurit (duhet te shenohen dhe vlerat e tjera te analzies se gjakut dhe Elektroforeza e Hemoglobines nese e keni bere). Mungesa e hekurit dhe anemia nga mungesa e hekurit mund ti japin shqetesimet tuaja. Vecse si mungesa e hekurit dhe anemia perkatese jane plotesisht te korrigjueshme me mjekimin e duhur dhe per kohen e duhur dhe per rrjedhoje dhe shqetesimet perkatese duhet te eleminohen. Nese jo do te kete shkaqe te tjera. Ju cfare moshe keni, keni reaksion nga mediakamentet dhe ku banoni, per te filluar mjekimin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Maj 2018 në 12:29

Doktor pershendetje, jam bartese e talasemis minor dhe kete e kam vertetuar me elektrofore zen e hemoglobines,ajo qe doja te dija un esht se nga se behet differenca e talanemis minor dhe asaj intermedia? Sepse un kam simptoma shum te theksuara :lodhje te konsiderueshme,veshtiresi ne aktivitetin e perditshem ne pun ne mengjes zgjohem e lodhur kam dhembje koke te vazhdueshme dhemnje kockash,muskujsh, marra mendje shpesh tension ortostatik.hemoglobina ime esht 10 dhe ferritinemia po 10 .mar ironorm prej nje muaji por serish nuk kam par ndonj pakesim te ketyre simptomave. Anemin e kam zbuluar tani von, te jet kronike?

Dërguar nga Fjori, më 27 Maj 2018 në 05:02

Pershendetje Fjori, ju duhet te me shkruani analzien e plote te gjakut periferik dhe elektroforezen e hemoglobines. Sa kapsula Ironorm ne dite perdorni ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Maj 2018 në 05:02

pershendetje doktor ...jam e shqetesuar per vajzen ..i bera analizat dhe kto jan rezultatet....RBC 3.32 ..HGB 8.0 ..HCT 24.0 ..MCH 24.1% ..PLT 471 ..pct 0.400 ..dhe elektroforeza e hemoglobines 84.4 ...Doja te theksoja se ne prindit i kemi ber analizat dhe nuk kemi probleme me elektroforezen e kemi normale

Dërguar nga denisa tata, më 13 Qershor 2018 në 07:01

Pershendetje Denisa, mund ta shkruani te plote Elektroforezen e Hemoglobines se vajzes. Po patet dhe ferritinemia. Mund te me shkruani dhe analizen e gjakut periferik dhe Elektroforezen e Hemoglobines tuaj dhe te bashkeshortit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Qershor 2018 në 07:01

pershendetje doktor ...jam e shqetesuar per vajzen ..i bera analizat dhe kto jan rezultatet....RBC 3.32 ..HGB 8.0 ..HCT 24.0 ..MCH 24.1% ..PLT 471 ..pct 0.400 ..dhe elektroforeza e hemoglobines 84.4 ...Doja te theksoja se ne prindit i kemi ber analizat dhe nuk kemi probleme me elektroforezen e kemi normale

Dërguar nga denisa tata, më 13 Qershor 2018 në 07:17

Pershendetje Denisa, mund ta shkruani te plote Elektroforezen e Hemoglobines se vajzes. Po patet dhe ferritinemia. Mund te me shkruani dhe analizen e gjakut periferik dhe Elektroforezen e Hemoglobines tuaj dhe te bashkeshortit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Qershor 2018 në 07:17

Pershendetje doktor. Desha tju pyes nese personat qe jane mmbartes te shendoshe talasemik kane mundesi te bejne dhurim organesh p sh pjese melcie?

Dërguar nga shpend dila, më 27 Qershor 2018 në 07:04

Pershendetje Shpendi, ne Shqiperi nuk kemi patur pervoje me kete problem. Por nga te dhenat e literatures nuk ka pengese qe nje bartes i Hemoglobinopative (Bartesi i Drepanocitozes, i Talasemise) te dhuroje organin, ose nje pjese te tij si ne rastin e melcise, nese plotesohen kriteret e dhurimit. Ka raste te suksesshme te transplantit te veshkes me dhurim nga bartes te Drepanocitozes, ku dihet qe keta paciente kane ulje te koncentrimit te urines dhe rezultatet jane te suksesshme. Ketu jane disa link qe mund ti lexoni: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441560/pdf/nihms861817.pdf https://www.ashclinicalnews.org/wp-content/uploads/2016/10/ACN_1.11_Patient_Ed.pdf

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Qershor 2018 në 07:04

Pershendetje. Urime per vullnetin edhe dashamiresine qe keni. Doja tju pyesja per keto vlera te hemoglobines Hba1 95.80 dhe hba2 4.20 hbf 0 hbs 0. Behet fjale per talasemi minor? Cfare shkakton edhe a duhet marre mjekim?

Dërguar nga Alesia, më 16 Korrik 2018 në 15:07

Pershendetje Alesia, keto vlera tregojne per pranine e Talasemise Minore. Eshte semundje e lindur, nuk mjekohet, por dhe nuk ndryshon per te gjithe jeten. Nese shtohen anemi te tjera ne synojme ti korrigjojme. Rendesi ka per pasardhesit, pra mundesia e trashegimise. I kam shkruar te gjitha tek artikulli i Hemoglobinopative.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 17 Korrik 2018 në 15:07

Doktor pershendetje, kam dicka qe me shqeteson prej kohesh, ne trup me dalin njolla mavi ne vjollc qe kur i prek me dhembin dhe me kaliimin e diteve rendohen me shume pra nese Jan roz nxihen dhe mund te me qendrojn ne trup per me shum se dy jave.I kam kudo ,ne kemb ne krah, ne vithe por me se shumti ne kemb. Kam vite me kete problem dhe nuk mbaj mend te vritem gjekundi, njollat me dalin ne mengjes menjeher pas zgjimit.I kam bere testet e koagulimit dhe kohen e hemoragjis dhe me kan dal ne rregull.ajo qe doja te dija un esht se nga e kan origjinen keto njolla dhe cfar ekzaminimesh te tjera duhet te bej ? A mund te ken lidhje me melcin dhe a ndikon te qenit bartese e talasemis? Ju lutem do doja pergj te detajuar se jam ne merak. Ju falenderoj

Dërguar nga Ida, më 09 Gusht 2018 në 04:25

Pershendetje Ida, ne fillim sqarohen nese jane njola hemoragjike, ose jo. Sic i pershkruani mund te jene. Nese ju nuk keni hemoragji aktive nga mukozat (hunda, gingivat, stomaku, nuk ka hemoragji te shtuar dhe te zgjatur te Ciklit Menstrual) nese testet e hemostazes; PT, APTT, Fibrinogjeni, numeri i trombociteve dhe Koha e Hemoragjise jane normale, nuk eshte shkaktar gjaku (si leng i fenomeneve hemoragjike). Jane te lidhura me rezistencen e vazave te gjakut. Dhe keto fenomene jane te shpeshta tek femrat. Dalin me shpesh tek anesite e poshtme kur presioni i gjakut eshte me i madh. Nuk ka mjekim, nuk kane lidhje me faktin qe jeni bartese e Talasemise. Me teper kane rendesi estetike, kozmetike, nuk kane rrezik per jeten.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2018 në 04:25

Pershendetje doktor, bera analizat e gjakut te cilat i bej cdo tre muaj sepse jam anemike, por kete rradhe pervec vlerave te uleta ( hgb 11,2 mcv 75,7 mch 24,1 mchc 31,8 rdw-sd 34,6) te rruazave te kuqe, vura re dicka tjeter. kisha te rruazat e bardha eosinophils EOS% 7,6 nderkohe qe vlerat normale ishin 1-4. mu duk shume e larte dhe doja nje informacion a eshte shqetesuese? ju faleminderit doktor

Dërguar nga f, më 25 Gusht 2018 në 15:12

Pershendetje, nuk ka nevoje te besh analizat e gjakut cdo 3 muaj perse jeni anemike. Duhet te mjekosh anemine dhe nese eshte e mundur dhe shkakun/shkaqet e saj. Do te beni Ferritinemia. Per femrat nese eshte < 20 vjec, konsiderohet e ulur dhe mjekimi do te behet me dozen mjekuese te hekurit per te pakten 3 muaj me korrigjimin e anemise (Hb > 12 gr/dl) dhe me pas dhe te shkakut te anemise (Ferritinemia 60-75 ng/ml). Tek femrat shkaku kryesor perse pakesohet ferritinemia, treguesi me i mire i depove te hekurit ne organzem, eshte humbja e perseritur e gjakut me menstruacionet. Eozinofilet jane lehtesisht te rritura, rriten me shpesh ne alergjite e ndryshme dhe ne parazitoza (beni fece parazit dhe nese gjendet te mjekohet). Ne kete rast nuk flitet per semundje te gjakut.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Gusht 2018 në 15:12

Pershendetje doktor, bera analizat e gjakut te cilat i bej cdo tre muaj sepse jam anemike, por kete rradhe pervec vlerave te uleta ( hgb 11,2 mcv 75,7 mch 24,1 mchc 31,8 rdw-sd 34,6) te rruazave te kuqe, vura re dicka tjeter. kisha te rruazat e bardha eosinophils EOS% 7,6 nderkohe qe vlerat normale ishin 1-4. mu duk shume e larte dhe doja nje informacion a eshte shqetesuese? ju faleminderit doktor

Dërguar nga f, më 25 Gusht 2018 në 15:18

Pershendetje, nuk ka nevoje te besh analizat e gjakut cdo 3 muaj perse jeni anemike. Duhet te mjekosh anemine dhe nese eshte e mundur dhe shkakun/shkaqet e saj. Do te beni Ferritinemia. Per femrat nese eshte < 20 ng/ml, konsiderohet e ulur dhe mjekimi do te behet me dozen mjekuese te hekurit per te pakten 3 muaj me korrigjimin e anemise (Hb > 12 gr/dl) dhe me pas dhe te shkakut te anemise (Ferritinemia 60-75 ng/ml). Tek femrat shkaku kryesor perse pakesohet ferritinemia, treguesi me i mire i depove te hekurit ne organzem, eshte humbja e perseritur e gjakut me menstruacionet. Eozinofilet jane lehtesisht te rritura, rriten me shpesh ne alergjite e ndryshme dhe ne parazitoza (beni fece parazit dhe nese gjendet te mjekohet). Ne kete rast nuk flitet per semundje te gjakut.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Gusht 2018 në 15:18

Pershendetje Doktor ! Kam djalin 12 muajsh ,i bera analizat dhe ferritina ishte 5.3 , sideremia 10.2 , leukocitet 8.1 , eritrocite 4.59 , HGB 7.3 , hematokrit 21.9 , MCV 62 , MCH 24.1 . I fillova bimbo ferro 3 2 here ne dite dhe vit c nje here ne dite , djali eshte ende ne gji , der 6 muaj ka pir vetem gji plus eshte ushqyer deri tani sh mir me mish vici fruta e perime , ka shtuar sh mire peshe ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Besjana, më 12 Shtator 2018 në 09:37

Pershendetje Besjana, femijet bejne shpesh mungese te hekurit dhe anemi nga mungesa e hekurit. Ata jane ne nje periudhe qe rriten shpejte dhe kane nevoje per hekur, prandaj po te shikoni biskotat, qumeshtin perendimor kane gjithmone hekur. Nese ju e ushqeni femijen me gji dhe nuk keni hekur vete, nuk ka cfare hekuri ti jepni femijes. Keshtu qe ju do te beni gjak komplet + ferritinemia. Dhe nese keni Anemia nga Mungesa e Hekurit, ose vetem Mungese te Hekurit do te merrni hekur duke ndihmuar veten tuaj dhe nepermjet qumeshtit dhe femijen. Ju dhe bashkeshorti nga jeni me origjine ? Nuk e di nese keni bere Elektroforezen e Hemoglobines ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Shtator 2018 në 09:37

Pershendetje , te falenderoj per pergjigjen e shpejte , ne jemi me origjine nga Vlora , une vet e kam ber elektroforezen dhe me doli sh mire , burri nuk e ka ber , kam dy djem djali i madh eshte mir , theksoj qe ky i vogli ushqehet sh mire dhe eshte aktiv .une vet mund te kem pak anemi po jo shqetesuese , se dhe me operacion kam lindur dhe i kam pasur shtatzanite afer e afer , duhet te jem shume e shqetesuar per djalin , ju falenderoj

Dërguar nga Besjana, më 13 Shtator 2018 në 01:09

Pershendetje Besjana, Anemia nga Mungesa e Hekurit me mjekimin e duhur dhe kohen e duhur te mjekimit eshte plotesisht e korrigjueshme (korrigjimi i anemise dhe i ferritinemise). Pas 1 muaj nga fillimi i mjekimit behet gjak komplet. Permiresimi/korrigjimi i anemise konfirmon diagnozen dhe me pas mjekimi vazhdon deri ne korrigjimin e Ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Shtator 2018 në 01:09

Pershendetje , te falenderoj per pergjigjen e shpejte , ne jemi me origjine nga Vlora , une vet e kam ber elektroforezen dhe me doli sh mire , burri nuk e ka ber , kam dy djem djali i madh eshte mir , theksoj qe ky i vogli ushqehet sh mire dhe eshte aktiv .une vet mund te kem pak anemi po jo shqetesuese , se dhe me operacion kam lindur dhe i kam pasur shtatzanite afer e afer , duhet te jem shume e shqetesuar per djalin , ju falenderoj

Dërguar nga Besjana, më 13 Shtator 2018 në 01:11

Pershendetje Besjana, Anemia nga Mungesa e Hekurit me mjekimin e duhur dhe kohen e duhur te mjekimit eshte plotesisht e korrigjueshme (korrigjimi i anemise dhe i ferritinemise). Pas 1 muaj nga fillimi i mjekimit behet gjak komplet. Permiresimi/korrigjimi i anemise konfirmon diagnozen dhe me pas mjekimi vazhdon deri ne korrigjimin e Ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Shtator 2018 në 01:11

pershendetje doktor!un jam ne moshe 26 vjecare keto kohe kam pasur shum lodhje muskulare dhe dhimbje koke bera analizat e gjakut hgb 10.9 wbc 10.04 dhe hct 34.5 dhe mpv 12.2 ers 35mmore feritina 6.9 dhe sidiremia 42.por un kam nje problem se vuaj nga gastriti i stomakut dhe doktoresha me rekomandoi vitaminen c dhe tardyferon por un kam hallin e stomakut.cfare do me rekomandonit ju doktor.flm jam ne pritje te pergjigjes tuaj .

Dërguar nga jona, më 25 Shtator 2018 në 14:29

Pershendetje Jona, duhet te kishit paraqitur dhe nuemrin e eritrociteve. Gjithsesi ju keni aktualisht anemi te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Tardyferoni eshte nje preparat i mire, qe ne e perdorim, 3 x 1 tableta/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite. Ne rast se ju sjell shqetesime (merreni mjekimin ne mes ose pas ushqimit), do te zevendesohet Tardyferon me Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite (+ vitaminat). Mjekimi vazhdon per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaj gjak komplet dhe pas 3 muaj mjekim gjak komplet + ferritienmia + Elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Shtator 2018 në 14:29

Pershendejte nqs MCHC = 30.4 jan shenja te talasemis

Dërguar nga Merlinda Boda, më 27 Shtator 2018 në 00:52

Pershendetje Merlinda, MCHC eshte pa rendesi praktike. Per Talasemine, ju duhen vlerat e RBC (eritrociteve), Hb, MCV, MCH, Ferritinemia, Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Shtator 2018 në 00:52

Pershendejte nqs MCHC = 30.4 jan shenja te talasemis

Dërguar nga Merlinda Boda, më 27 Shtator 2018 në 00:54

Pershendetje Merlinda, MCHC eshte pa rendesi praktike. Per Talasemine, ju duhen vlerat e RBC (eritrociteve), Hb, MCV, MCH, Ferritinemia, Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Shtator 2018 në 00:54

Pershendejte nqs MCHC = 30.4 jan shenja te talasemis

Dërguar nga Merlinda Boda, më 27 Shtator 2018 në 01:42

Pershendetje Merlinda, MCHC eshte pa rendesi praktike. Per Talasemine, ju duhen vlerat e RBC (eritrociteve), Hb, MCV, MCH, Ferritinemia, Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Shtator 2018 në 01:42

jam jona qe me kthyet prgj dje.un e kisha nr e RBC 3.62 10^12/L.ndersa elektroforezen e hgb e kam pas bere ne shtatzani dhe me ka dale mire dhe shum faleminderit nga ana juaj per pergjigjen.me fal te te pyes dhe njeher per tardyferonin ta marr 3 here apo 2 here ne dite ,se kshu ma dha ajo mjekja ??sh flm doktor ,respekte

Dërguar nga jona, më 27 Shtator 2018 në 14:24

Pershendetje Jona: Tardyferon 80 mg 3 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite. Per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaji gjak komplet dhe pas 3 muaj mjekim: gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Shtator 2018 në 14:24

Psh doktor jam shtatzane 13 javshe dyshohet se mund te jem talesemike..nga familja si nga un dhe nga burri nuk kemi asnje lloj semudje te trashegueshme.kam dhe dy vajza dhe Jan te shendetshme..analizat me kan dal..hba2..2.8. Hbf..1.6. Ju lutem me ktheni prgj sa me shpejt se po' cmendem theksoj se nuk kemi asnje semudje te trashegueshme

Dërguar nga Vera, më 15 Tetor 2018 në 13:13

Pershendetje Vera, shruajini te plote analizat. RBC, Hb, HbA, HbA2, Ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Tetor 2018 në 13:13

Nese mbeshtetemi tek shuma e HbA2 + HbF = 4.4 %, tregon se Hb A = 96.6 %, pra shkon per bartese te Talasemise. Por duhet te vleresohet me kujdes, kemi disa raste qe po dalin te tilla dhe kane bere dhe me pare Elektroforeze te Hemoglobines dhe e kane patur normale ! Elektroforeza e Hemogobines nuk eshte si analiza gjenetike 99.5 % e sakte. Gjithsesi duhet te paraqitni dhe vlerat e RBC, Hb, ferritinemise. Per te qene e qete, bashkeshorti juaj do te beje gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e hemoglobines. Te paktne te mos e kete njejri.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Tetor 2018 në 13:13

Psh doktor.rbc.4,97. Hgb 12,1 hct 36,5 mcv 73,4 mch 24,3 mchc 33,2 rdw-sd 41,6 rdw-cv 15,6 plt 264 MPV 11,6 plcr 39,5 pdw 15,1 PTC 0,31 wbc 10,46 hba2 2,8 hbf 1,6

Dërguar nga Vera, më 15 Tetor 2018 në 14:28

Do te beni dhe Ferritinemia. Nese ferritinemia eshte normale (60-70 ng/ml), ju keni beta-Talasemia Minor. Nese eshte e ulet (<20 ng/ml), vleresohet se ka dhe mungese te hekurit dhe do te mjekoheni per te. Bashkeshorti juaj do te beje 3 analizat qe ju shkruajta me pare.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Tetor 2018 në 14:28

Psh doktor.rbc.4,97. Hgb 12,1 hct 36,5 mcv 73,4 mch 24,3 mchc 33,2 rdw-sd 41,6 rdw-cv 15,6 plt 264 MPV 11,6 plcr 39,5 pdw 15,1 PTC 0,31 wbc 10,46 hba2 2,8 hbf 1,6

Dërguar nga Vera, më 15 Tetor 2018 në 14:35

Do te beni dhe Ferritinemia. Nese ferritinemia eshte normale (60-70 ng/ml), ju keni beta-Talasemia Minor. Nese eshte e ulet (<20 ng/ml), vleresohet se ka dhe mungese te hekurit dhe do te mjekoheni per te. Bashkeshorti juaj do te beje 3 analizat qe ju shkruajta me pare.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Tetor 2018 në 14:35

Psh doktor.rbc.4,97. Hgb 12,1 hct 36,5 mcv 73,4 mch 24,3 mchc 33,2 rdw-sd 41,6 rdw-cv 15,6 plt 264 MPV 11,6 plcr 39,5 pdw 15,1 PTC 0,31 wbc 10,46 hba2 2,8 hbf 1,6

Dërguar nga Vera, më 16 Tetor 2018 në 00:47

Do te beni dhe Ferritinemia. Nese ferritinemia eshte normale (60-70 ng/ml), ju keni beta-Talasemia Minor. Nese eshte e ulet (<20 ng/ml), vleresohet se ka dhe mungese te hekurit dhe do te mjekoheni per te. Bashkeshorti juaj do te beje 3 analizat qe ju shkruajta me pare.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Tetor 2018 në 00:47

Pershendetje doktor, kam bere analizen e gjakut te djalit 8 muajsh dhe ka dale si me poshte, ju lutem opinionin tuaj: WBC 7.0;NEU 22.9;LYM 65.6;MON 10.1;EOS 0.4;BAS 1.0 RBC 3.79; HGB 8.2; HCT 25.9; MCV 68; MCH 21.6; MCHC 31.7; RDW 15.8; PLT 191; MPV 9.0 FERRITINA: 47.9 SIDEREMI: 83.2 Faleminderit!

Dërguar nga Ildi, më 29 Nentor 2018 në 14:42

Pershendetje Ildi, djali ka anemi, grada 2 (moderuar), hipokrome mikrocitare, ferritinemia normale. E keni bere Elektroforezen e Hemoglobines ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Nentor 2018 në 14:42

Faleminderit për përgjigjen. E vetmja simptomë që dallojmë për anemi është ngjyra e lëkurës ne fytyre pasi është pak i verdhë, është fëmijë aktiv. Elektroforezën e Homoglobinës nuk e kemi bërë. Mund të bëhet në këtë moshë? Kur i bëmë djalit analizat e gjakut ishte në gjendje gripale dhe me temperaturë. Ndikon kjo në rezultatet e analizave?

Dërguar nga Ildi, më 30 Nentor 2018 në 07:12

Pershendetje Ildi, viroza nuk ka lidhje me vlerat e eritrociteve dhe te hemoglobines, por mund te japi rritje te ferritinemise dhe ulje te sideremise. Ju do te beni elektroforezen e hemoglobines te femijes. Sot eshte vendosur qe cdo cift qe do te lindi femijet do te beje elektroforezen e hemoglobines. Nese jetoni ne Tirane, por dhe nese nuk jetoni: Laboratori Qendror Spitali Amerikan (ne krah te Maternitetit Geraldine), ka nje pakete me 22 mije leke te vjetra ku perfshihen: gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines. Analiza qe nuk kane lidhje me te ngrenin. Dhe femijes mund t'ja beni aty.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Nentor 2018 në 07:12

Faleminderit për përgjigjen. E vetmja simptomë që dallojmë për anemi është ngjyra e lëkurës ne fytyre pasi është pak i verdhë, është fëmijë aktiv. Elektroforezën e Homoglobinës nuk e kemi bërë. Mund të bëhet në këtë moshë? Kur i bëmë djalit analizat e gjakut ishte në gjendje gripale dhe me temperaturë. Ndikon kjo në rezultatet e analizave?

Dërguar nga Ildi, më 30 Nentor 2018 në 14:49

Pershendetje Ildi, viroza nuk ka lidhje me vlerat e eritrociteve dhe te hemoglobines, por mund te japi rritje te ferritinemise dhe ulje te sideremise. Ju do te beni elektroforezen e hemoglobines te femijes. Sot eshte vendosur qe cdo cift qe do te lindi femijet do te beje elektroforezen e hemoglobines. Nese jetoni ne Tirane, por dhe nese nuk jetoni: Laboratori Qendror Spitali Amerikan (ne krah te Maternitetit Geraldine), ka nje pakete me 22 mije leke te vjetra ku perfshihen: gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines. Analiza qe nuk kane lidhje me te ngrenin. Dhe femijes mund t'ja beni aty.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Dhjetor 2018 në 14:49

Jam 26 javeshe shtatzane Hgb 10.3 ferritina 19.4 elektroforeza hb a 97.0 hbc 04 dhe hb a2 2.6 ....cfare problemi paraqet hb f e ulet

Dërguar nga Nerta, më 05 Dhjetor 2018 në 10:40

Pershendetje Nerta, ju keni anemi te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Do te merrni mjekim me preparate hekurit me doze mjekuese: Ironorm 3 x 1 kapsula/dite, per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaji mjekim behet gjaku komplet dhe pas 3 muaj mjekim gjak komplet + ferritinemia. Synimi eshte Hb > 11.5 gr/dl dhe Ferritinemia 60-70 ng/ml. Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Dhjetor 2018 në 10:40

Jam 26 javeshe shtatzane Hgb 10.3 ferritina 19.4 elektroforeza hb a 97.0 hbc 04 dhe hb a2 2.6 ....cfare problemi paraqet hb f e ulet

Dërguar nga Nerta, më 05 Dhjetor 2018 në 10:44

Pershendetje Nerta, ju keni anemi te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Do te merrni mjekim me preparate hekurit me doze mjekuese: Ironorm 3 x 1 kapsula/dite, per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaji mjekim behet gjaku komplet dhe pas 3 muaj mjekim gjak komplet + ferritinemia. Synimi eshte Hb > 11.5 gr/dl dhe Ferritinemia 60-70 ng/ml. Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Dhjetor 2018 në 10:44

Pershendetje desha te pyes per leokucitet .. ka pak ngritje WBC12.3 H , mund te me ndihmoni rreth ksaj se qfar probleme mund tkete , pasi ende sjam drejtuar te mjeku..

Dërguar nga Elvis, më 10 Dhjetor 2018 në 09:34

Pershendetje vlera normale e leukociteve 4,000-10.800 mm3. Si rregull ne i perseritim dhe 1 ose 2 here dhe nese jane te tilla mund ti vleresojme dhe te perpiqemi te gjejme shkaktatin. Keshtu ju do ta perseritni gjak komplet, formula leukocitare e pare nga mjeku dhe CRP.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2018 në 09:34

Pershendetje vlera normale e leukociteve 4,000-10.800 mm3. Si rregull ne i perseritim dhe 1 ose 2 here dhe nese jane te tilla mund ti vleresojme dhe te perpiqemi te gjejme shkaktatin. Keshtu ju do ta perseritni gjak komplet, formula leukocitare e pare nga mjeku dhe CRP.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2018 në 09:34

Pershendetje, jam 21 vjece dhe vuaj nga drepanacitiza po me siptoma te lehta dhe me analizat qe bej jam shume afer normales. Trenfuzione gjaku kam ber nje her ne moshen 5 vjecare dhe nje her ne moshen 12 vjecare. Jam e martuar me nje njeri te shendetshem dhe qe nuk eshte mbartes i asnje lloj anemie. Sa jane gjasat qe une te lind nje femije te semur? Faleminderit

Dërguar nga Rea, më 25 Dhjetor 2018 në 16:17

Pershendetje Rea, nese ju jeni e semure me Semundjen e Drepanocitozes (SS), do te thote qe dy gjenet pergjegjes per tiparin jane te semure. Nese bashkeshorti juaj nuk eshte bartes i hemoglobinopative, cdo femije qe do te lindni, do te jete bartes i Drepanocitozes (AS), ku A eshte gjeni normal dhe S i semure. Pra cdo femije qe do te lindi, do te marre prej jush gjithmone nje kromozom me gjenin e semure (S) dhe nga babai gjithmone nje kromozom me gjenin normal (A).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Dhjetor 2018 në 16:17

Pershendetje, jam 21 vjece dhe vuaj nga drepanacitiza po me siptoma te lehta dhe me analizat qe bej jam shume afer normales. Trenfuzione gjaku kam ber nje her ne moshen 5 vjecare dhe nje her ne moshen 12 vjecare. Jam e martuar me nje njeri te shendetshem dhe qe nuk eshte mbartes i asnje lloj anemie. Sa jane gjasat qe une te lind nje femije te semur? Faleminderit

Dërguar nga Rea, më 25 Dhjetor 2018 në 16:19

Pershendetje Rea, nese ju jeni e semure me Semundjen e Drepanocitozes (SS), do te thote qe dy gjenet pergjegjes per tiparin jane te semure. Nese bashkeshorti juaj nuk eshte bartes i hemoglobinopative, cdo femije qe do te lindni, do te jete bartes i Drepanocitozes (AS), ku A eshte gjeni normal dhe S i semure. Pra cdo femije qe do te lindi, do te marre prej jush gjithmone nje kromozom me gjenin e semure (S) dhe nga babai gjithmone nje kromozom me gjenin normal (A).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Dhjetor 2018 në 16:19

Pershendetje, jam 21 vjece dhe vuaj nga drepanacitiza po me siptoma te lehta dhe me analizat qe bej jam shume afer normales. Trenfuzione gjaku kam ber nje her ne moshen 5 vjecare dhe nje her ne moshen 12 vjecare. Jam e martuar me nje njeri te shendetshem dhe qe nuk eshte mbartes i asnje lloj anemie. Sa jane gjasat qe une te lind nje femije te semur? Faleminderit

Dërguar nga Rea, më 25 Dhjetor 2018 në 16:51

Pershendetje Rea, nese ju jeni e semure me Semundjen e Drepanocitozes (SS), do te thote qe dy gjenet pergjegjes per tiparin jane te semure. Nese bashkeshorti juaj nuk eshte bartes i hemoglobinopative, cdo femije qe do te lindni, do te jete bartes i Drepanocitozes (AS), ku A eshte gjeni normal dhe S i semure. Pra cdo femije qe do te lindi, do te marre prej jush gjithmone nje kromozom me gjenin e semure (S) dhe nga babai gjithmone nje kromozom me gjenin normal (A).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Dhjetor 2018 në 16:51

Pershendtje, mund te me shpjegoni ne menyre te pergjithshme ju lutem, cfare nenkupton Hb lepor ne elektroforezen e hemoglobines? Dhe si quhet semundja e shkaktuar nga kjo patologji? Faleminderit!

Dërguar nga Jeta, më 09 Janar 2019 në 04:50

Pershendetje Jeta, futet tek Sindromet Talasemike. Bartesit kane shpesh nje anemi te lehte si dhe bartesit e zakonshem te Talasemise, format homozigote jane te ralla dhe kane kliniken e Semundjes se Talasemise.Hb ka 4 vargje proteinike. 2 jane gjithmone alfa: HbA1 ka dhe 2 vargje beta, HbA2 ka dhe 2 vargje delta, HbF ka dhe 2 vargje gama. Hb Lepore = 2 vargje alfa normale + 2 vargje proteinike jo normale qe formohen nga kombinimi (gjate mejozes) i vargjeve beta dhe delta.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Janar 2019 në 04:50

Pershendetje! Une jam adulte dhe rezultati i elektroforezes tregon keto vlera! HbA-99.4% dhe HbA2-0.6%. Mund te me jepni nje informacion rreth ketyre vlerave ju lutem?! Zakonisht vuaj nga defucenca e hekurit dhe mar here pas here shtesa hekuri shoqeruar me vitanmina! falemindertit

Dërguar nga Eva, më 26 Janar 2019 në 12:40

Pershendetje Eva, Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale. Mungesa e hekurit vleresohet nga ferritinemia e ulur (< 20 ng/ml). Nese ke mungese hekuri, duhet te marresh dozen e duhur mjekuese per kohen e duhur (rreth 1.5-2 muaj mjekim), me synimin e arritjes se vleres 60-70 ng/ml. Mungesa e hekurit nuk korrigjohet me shtesa hekuri (suplemente) dhe vitamina. Duhet doze mjekuese. Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2019 në 12:40

Pershendetje! Une jam adulte dhe rezultati i elektroforezes tregon keto vlera! HbA-99.4% dhe HbA2-0.6%. Mund te me jepni nje informacion rreth ketyre vlerave ju lutem?! Zakonisht vuaj nga defucenca e hekurit dhe mar here pas here shtesa hekuri shoqeruar me vitanmina! falemindertit

Dërguar nga Eva, më 26 Janar 2019 në 12:41

Pershendetje Eva, Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale. Mungesa e hekurit vleresohet nga ferritinemia e ulur (< 20 ng/ml). Nese ke mungese hekuri, duhet te marresh dozen e duhur mjekuese per kohen e duhur (rreth 1.5-2 muaj mjekim), me synimin e arritjes se vleres 60-70 ng/ml. Mungesa e hekurit nuk korrigjohet me shtesa hekuri (suplemente) dhe vitamina. Duhet doze mjekuese. Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2019 në 12:41

Pershendetje! Une jam adulte dhe rezultati i elektroforezes tregon keto vlera! HbA-99.4% dhe HbA2-0.6%. Mund te me jepni nje informacion rreth ketyre vlerave ju lutem?! Zakonisht vuaj nga defucenca e hekurit dhe mar here pas here shtesa hekuri shoqeruar me vitanmina! falemindertit

Dërguar nga Eva, më 26 Janar 2019 në 12:48

Pershendetje Eva, Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale. Mungesa e hekurit vleresohet nga ferritinemia e ulur (< 20 ng/ml). Nese ke mungese hekuri, duhet te marresh dozen e duhur mjekuese per kohen e duhur (rreth 1.5-2 muaj mjekim), me synimin e arritjes se vleres 60-70 ng/ml. Mungesa e hekurit nuk korrigjohet me shtesa hekuri (suplemente) dhe vitamina. Duhet doze mjekuese. Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2019 në 12:48

Pershendetje! Une jam adulte dhe rezultati i elektroforezes tregon keto vlera! HbA-99.4% dhe HbA2-0.6%. Mund te me jepni nje informacion rreth ketyre vlerave ju lutem?! Zakonisht vuaj nga defucenca e hekurit dhe mar here pas here shtesa hekuri shoqeruar me vitanmina! falemindertit

Dërguar nga Eva, më 26 Janar 2019 në 12:53

Pershendetje Eva, Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale. Mungesa e hekurit vleresohet nga ferritinemia e ulur (< 20 ng/ml). Nese ke mungese hekuri, duhet te marresh dozen e duhur mjekuese per kohen e duhur (rreth 1.5-2 muaj mjekim), me synimin e arritjes se vleres 60-70 ng/ml. Mungesa e hekurit nuk korrigjohet me shtesa hekuri (suplemente) dhe vitamina. Duhet doze mjekuese. Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2019 në 12:53

Pershendetje! Une jam adulte dhe rezultati i elektroforezes tregon keto vlera! HbA-99.4% dhe HbA2-0.6%. Mund te me jepni nje informacion rreth ketyre vlerave ju lutem?! Zakonisht vuaj nga defucenca e hekurit dhe mar here pas here shtesa hekuri shoqeruar me vitanmina! falemindertit

Dërguar nga Eva, më 26 Janar 2019 në 14:09

Pershendetje Eva, Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale. Mungesa e hekurit vleresohet nga ferritinemia e ulur (< 20 ng/ml). Nese ke mungese hekuri, duhet te marresh dozen e duhur mjekuese per kohen e duhur (rreth 1.5-2 muaj mjekim), me synimin e arritjes se vleres 60-70 ng/ml. Mungesa e hekurit nuk korrigjohet me shtesa hekuri (suplemente) dhe vitamina. Duhet doze mjekuese. Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Janar 2019 në 14:09

Pershendetje Doktor! Nga nje analize qe bera me dolen keto rezultate: HbA1 93.9%, HbF 0.6%, HbA2 5.5%. Une jam 57 vjec dhe tani me ka dale ky problem a mundet te kurohet?

Dërguar nga Mimoza, më 19 Shkurt 2019 në 14:36

Pershendetje Mimoza, ju jeni bartese e Talasemise = beta Talasemia Minor. Tani u konstatua, por ju keni lindur me te. Nuk ndryshon asgjen e jeten tuaj, sic dhe keni lexuar. Nese keni femije, secili do te beje: gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e hemoglobines. Po keshtu dhe femijet e vellezerve, motrave tuaja.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Shkurt 2019 në 14:36

Pershendetje Doktor!Une dhe bashkeshortja ime jemi mbartes dhe kemi nje femij me Talasemi Major. Doja te dija a ka analiz per te percaktuar nese fetusi eshte bartes,i shendetshem apo me talasemi major? Theksoj a ka analiz me ane te gjakut te nenes jo persa i perket elektroforezes? Nese ka si quhet?

Dërguar nga Saimir, më 20 Shkurt 2019 në 08:04

Pershendetj Saimir, po ekzistojne analiza te tilla, qe realizohen ne jave te ndryshme te shtatezanise deri ne javen e 20. Spitali Amerikan 3. Me pas nuk mund te realizohen. Sot me ana te fekondimit in vitro, mund te seleksionosh qe ne fillim embrionin e shendoshe dhe e implanton tek uterusi. Realizohet tek Spitali Amerikan 2.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Shkurt 2019 në 08:04

Pershendetje Dua nje iformacim per menyren e jetes per drapanecetozet dhe menyren e perdorimit te acidit folik me kan then te pij aspirin xhdo dit?Ndersa hb-s e kam 69% Nga cfar kam lexuar ne web shkruhet qe mund te me ndoll dhe infakt te trurit veshkave si mund te kujdesem per te ulur kte rrekzishmeri

Dërguar nga Arlind, më 24 Shkurt 2019 në 18:26

Pershendetje Arlind, ju jeni me semundjen e Drepanocitozes. Aspirina jepet si profilaksi per tromboza te mundshme, qe jane te shpeshta dhe studimet ka treguar se doze e vogel e aspirines ka efekt pozitiv per infarktet ne lokalizime te ndryshme. Acidi Folik vleresoeht gjithashtu trajtim ndihmes per mundesine e mbishtimit te deficitit te Acidit Folik, qe ndodh ne semundjet me shkaterrim te shpreshte te eritrociteve dhe zevendesimin e tyre nga palca e kuqe e kockave dhe qe shoqerohet me pakesim defciti te Acidit Folik, pasoje e te cilit eshte Anemia nga Deficti i Acidit Folik. Nuk e di nese ju kane dhene dhe Hidroksiurea ? Per me shume ju do te vazhdoni te jeni ne kontakt me mjekun hematolog qe ju ka rekomanduar trajtimet e mesiperme.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Shkurt 2019 në 18:26

Pershendetje Dua nje iformacim per menyren e jetes per drapanecetozet dhe menyren e perdorimit te acidit folik me kan then te pij aspirin xhdo dit?Ndersa hb-s e kam 69% Nga cfar kam lexuar ne web shkruhet qe mund te me ndoll dhe infakt te trurit veshkave si mund te kujdesem per te ulur kte rrekzishmeri

Dërguar nga Arlind, më 24 Shkurt 2019 në 18:29

Pershendetje Arlind, ju jeni me semundjen e Drepanocitozes. Aspirina jepet si profilaksi per tromboza te mundshme, qe jane te shpeshta dhe studimet ka treguar se doze e vogel e aspirines ka efekt pozitiv per infarktet ne lokalizime te ndryshme. Acidi Folik vleresoeht gjithashtu trajtim ndihmes per mundesine e mbishtimit te deficitit te Acidit Folik, qe ndodh ne semundjet me shkaterrim te shpreshte te eritrociteve dhe zevendesimin e tyre nga palca e kuqe e kockave dhe qe shoqerohet me pakesim defciti te Acidit Folik, pasoje e te cilit eshte Anemia nga Deficti i Acidit Folik. Nuk e di nese ju kane dhene dhe Hidroksiurea ? Per me shume ju do te vazhdoni te jeni ne kontakt me mjekun hematolog qe ju ka rekomanduar trajtimet e mesiperme.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Shkurt 2019 në 18:29

Pershendetje, kam djalin 2 vjec dhe edhte anemik. HGB 9.8, HCT 28.6, MCV 67.1, MCH 23, MCHC 34.3, RBC 4.26, FERRITINA 28.12, SIDERREMI 76.56. Ajo qe me shqeteson jane vlerat e elktroforezes HbA 95.4, HbF 2.2 dhe HbA2 eshte 2.4. Une dhe bashkeshorti e kemi bere elektroforezen dhe i kemi ne vlera normale. Ju lutem mund te me jepni nje shpjegim. Faleminderit

Dërguar nga Ela, më 02 Mars 2019 në 07:46

Pershendetje Ela, zakonisht ne e bejme Elektroforezen pas moshes 4 vjec, ku eshte koha qe HbF arrin vleren me te ulet ne qarkullim. Keshtu qe do t'ju rekomandoja ta benit pas kesaj moshe. Hb 9.8 gr/dl. nese eshte e vertete, konsiderohet anemia (< 11 gr/dl), e lehte. Ferritinemia eshte normale per moshen e djalit. Kur te keni mundesi riperseriteni dhe njehre analzien e gjakut periferik, per te konfirmuar ose jo vleren e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Mars 2019 në 07:46

Pershendetje kam dhalin 9 muajsh i kam ber analizat e gjaku dhe kane keto rezuktate RBC 4.11 , hemoglobina 8.2 , Hct 25.5, mcv 62.0,mch 20.0.ferretin 4.11. Elektroforeza Hba 96.2, hbf 1.4 , hba2 2.4

Dërguar nga Olta, më 10 Prill 2019 në 06:29

Pershendetje Olta, djali ka anemi nga mungesa e hekurit. Do te mjekohet nga pediatri per korrigjimin e anemise (Hb > 11 gr/dl) dhe ferritinemise. Elektroforeza e Hb, si rregull e bejme pas moshes 4 vjec, kur HbF arrin vleren minimale (praktikisht 0).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Prill 2019 në 06:29

prsh kam bere analizat dhe kam dale me lambia kam marre dhe mjekime me than masi te marosh hapat te bej dhe nje her analizat nuk novojitet gje tjeter te bej perveq analizat

Dërguar nga ola, më 25 Prill 2019 në 14:49

Pershendetje Ola, mjekimin per Lamblian e realizon infeksionisti dhe ndiqni keshillat e tij.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Prill 2019 në 14:49

Kam djalin 20 muajsh dhe ka dalur me anemi.I bera dhe elektoforezen HbA1 96.1 HbA 22 2.1 HbF 2.10 ferritina 7

Dërguar nga Megi, më 31 Korrik 2019 në 15:23

Pershendetje Megi, si rregull Elektroforeza e Hb tek femiejt, per te vleresuar bartesit e Talasemise behet pas moshes 4 vjec, kur HbF arrin nivelin me te ulet. Nuk e gjykon dot Elektroforezen tani, aq me teper kur mungojne te dhenat e RBC dhe Hb. Nese ju e keni merak, mjafton qe dhe ju dhe bashkeshorti juaj te keni bere gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e Hb. Nese ju nuk e keni Talasemine Minor, nuk ka si ta kete dhe femija. Ferritinemia 7 ng/ml, konsiderohet e ulet dhe duhet te marri mjekim me hekur. Do te diskutoni me pediatrin per mjekimin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Gusht 2019 në 15:23

Prsh dr. Me neihmoni ju lutem lasi sa bera analizen . RBC 4,3 M/ul HGB 11.9 gr\dl HCT 35.5 % MCV 81.7 fl MCH 27.4 pg MCHC 33.6% RDW 13.8% HbA2 2,40% HbF 0,20%

Dërguar nga Vitjola, më 06 Gusht 2019 në 10:16

Pershendetje Vitjola, ju keni nje anemi shume te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te beni ferritinemia. Nese ferritinemia < 20 ng/ml do te merrni mjekim me hekur, me dozen e duhur mjekuese, per te pakten 2 muaj rresht deri ne korrigjimin e ferritinemise (te pakten 20 ng/ml, por vlera optimale per femrat e rritura eshte rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2019 në 10:16

Prsh dr. Me neihmoni ju lutem lasi sa bera analizen . RBC 4,3 M/ul HGB 11.9 gr\dl HCT 35.5 % MCV 81.7 fl MCH 27.4 pg MCHC 33.6% RDW 13.8% HbA2 2,40% HbF 0,20%

Dërguar nga Vitjola, më 06 Gusht 2019 në 10:18

Pershendetje Vitjola, ju keni nje anemi shume te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te beni ferritinemia. Nese ferritinemia < 20 ng/ml do te merrni mjekim me hekur, me dozen e duhur mjekuese, per te pakten 2 muaj rresht deri ne korrigjimin e ferritinemise (te pakten 20 ng/ml, por vlera optimale per femrat e rritura eshte rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2019 në 10:18

Prsh dr. Me neihmoni ju lutem lasi sa bera analizen . RBC 4,3 M/ul HGB 11.9 gr\dl HCT 35.5 % MCV 81.7 fl MCH 27.4 pg MCHC 33.6% RDW 13.8% HbA2 2,40% HbF 0,20%

Dërguar nga Vitjola, më 06 Gusht 2019 në 14:33

Pershendetje Vitjola, ju keni nje anemi shume te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te beni ferritinemia. Nese ferritinemia < 20 ng/ml do te merrni mjekim me hekur, me dozen e duhur mjekuese, per te pakten 2 muaj rresht deri ne korrigjimin e ferritinemise (te pakten 20 ng/ml, por vlera optimale per femrat e rritura eshte rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2019 në 14:33

Prsh dr. Me neihmoni ju lutem lasi sa bera analizen . RBC 4,3 M/ul HGB 11.9 gr\dl HCT 35.5 % MCV 81.7 fl MCH 27.4 pg MCHC 33.6% RDW 13.8% HbA2 2,40% HbF 0,20%

Dërguar nga Vitjola, më 07 Gusht 2019 në 07:12

Pershendetje Vitjola, ju keni nje anemi shume te lehte, probabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te beni ferritinemia. Nese ferritinemia < 20 ng/ml do te merrni mjekim me hekur, me dozen e duhur mjekuese, per te pakten 2 muaj rresht deri ne korrigjimin e ferritinemise (te pakten 20 ng/ml, por vlera optimale per femrat e rritura eshte rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2019 në 07:12

Pershendetje dr. Do te doja te me ndihmonit me pergjigjen tuaj. Babi im vuan nga diabeti per vite me rradhe por ne analizat e fundit i dolen shume here me te larta se heret e tjera. Ne pjesa e gishtrinjve te kembes i dolen si pulla te kuqeremta nga kjo shkoi dhe beri analizat e pergjithshme dhe ato te glukozes. Rezultatet te cilat ishin jashte normales jane keto: eritrocitet 3.24. Hematokriti 35.2 Mch 38 Mcv 109 Trombocidet 119 PDw 17.7 Sheqeri 272 Kolest 219 Trigliceridet 231 Pesha spec. 1030 Leukocidet 1-2 ndersa hemoglobina e glukozuar eshte 10%. Ju lutem me jepni nje pergjigje te specializuar nga ju. Faleminderit.

Dërguar nga Dajana, më 13 Gusht 2019 në 02:44

Pershendetje Dajana, babai juaj ka nje anemi te lehte. Do te shenoni dhe vleren e hemoglobines. DMT2 vete si semundje kronike mund te shoqerohet me anemia (Anemia Inflamatore Kronike). Ju do te beni ferritinemia, vitamina B12, Acidi folik, kreatinemia. Perdor babai Metformin ? Ekuilibrimi i DMT2 eshte i nevojshem (HbA1C 10 % eshte e rritur).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Gusht 2019 në 02:44

Pershendetje doktor. Jam shume e shqetesuar se kam djalin nje vjec e gjys dhe me ka dal me anemi.doktoresha me ka sugjeruar tu bej dhe elektroforezen e hemoglobines , gjakun komplet , ferritinen dhe hekurin. Rezultat jan kto : WBC 8.1 , RBC 3.99, HGB 10.4 , HCT 30.5, MCV 76.4 , MCH 26.1, MCHC 34.1 , PLT 222. FERRITINA 28, hekuri 119 dhe rezultatet e elektroforezes jan kto HbA 96.68, HbA2 3.32. Ju lutem me tregoni rot cfare anemie ka dhe a ka nevoj per kurim gjate gjithe jetes apo si ?

Dërguar nga Klaudia, më 03 Shtator 2019 në 08:44

Pershendetje Klaudia, mbeshtetur tek keto analiza, djali ka anemi te lehte, por ferritinemia eshte ne vlera normale. Elektroforeza e Hemoglobines eshte gjithashtu normale. Mund ta perseritni dhe njehere analizen e gjakut periferik ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Shtator 2019 në 08:44

Pershendetje doktor. Jam shume e shqetesuar se kam djalin nje vjec e gjys dhe me ka dal me anemi.doktoresha me ka sugjeruar tu bej dhe elektroforezen e hemoglobines , gjakun komplet , ferritinen dhe hekurin. Rezultat jan kto : WBC 8.1 , RBC 3.99, HGB 10.4 , HCT 30.5, MCV 76.4 , MCH 26.1, MCHC 34.1 , PLT 222. FERRITINA 28, hekuri 119 dhe rezultatet e elektroforezes jan kto HbA 96.68, HbA2 3.32. Ju lutem me tregoni rot cfare anemie ka dhe a ka nevoj per kurim gjate gjithe jetes apo si ?

Dërguar nga Klaudia, më 03 Shtator 2019 në 10:31

Pershendetje Klaudia, mbeshtetur tek keto analiza, djali ka anemi te lehte, por ferritinemia eshte ne vlera normale. Elektroforeza e Hemoglobines eshte gjithashtu normale. Mund ta perseritni dhe njehere analizen e gjakut periferik ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Shtator 2019 në 10:31

Pershendetje doktor. Jam shume e shqetesuar se kam djalin nje vjec e gjys dhe me ka dal me anemi.doktoresha me ka sugjeruar tu bej dhe elektroforezen e hemoglobines , gjakun komplet , ferritinen dhe hekurin. Rezultat jan kto : WBC 8.1 , RBC 3.99, HGB 10.4 , HCT 30.5, MCV 76.4 , MCH 26.1, MCHC 34.1 , PLT 222. FERRITINA 28, hekuri 119 dhe rezultatet e elektroforezes jan kto HbA 96.68, HbA2 3.32. Ju lutem me tregoni rot cfare anemie ka dhe a ka nevoj per kurim gjate gjithe jetes apo si ?

Dërguar nga Klaudia, më 03 Shtator 2019 në 10:31

Pershendetje Klaudia, mbeshtetur tek keto analiza, djali ka anemi te lehte, por ferritinemia eshte ne vlera normale. Elektroforeza e Hemoglobines eshte gjithashtu normale. Mund ta perseritni dhe njehere analizen e gjakut periferik ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Shtator 2019 në 10:31

Prsh dr.jam ela vuaj nga talasemia minor hba93 hba2 7 hbf 0 hbs 0 ferritinemia 247.98 ndersa hgb 7.2 rbc3.88 edhe shpretken e kam pak te zmadhuar.nuk mar mjekim a duhet ta heq shpretken a jo ose cfar duhet te te pije...flm

Dërguar nga Ela, më 17 Shtator 2019 në 09:23

Pershendetje Ela, Talasemia Minor, mund te shoqerohet me nje rritje te lehte te shpretkes, qe si rregull nuk ka nevoje te hiqet. Por Talasemia Minor nuk i zbret hemoglobina < 9 gr/dl. Duhet te vleresohet hemoglobina nese eshte me te vertete 7.2 gr/dl.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shtator 2019 në 09:23

Prsh dr jam ela dua te them se i kam bere shume here analizat dhe gjithmone hemoglobina me ka dale e ule poshte 9.edhe melcine e kam pak te dhjamosur

Dërguar nga Ela, më 18 Shtator 2019 në 04:05

Kur te keni mundesi, mund te vini per ta rivleresuar analzien e gjakut komplet dhe shkaqet e tjera te mundhsme perse hemoglobina eshte ne te tilla vlera.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Shtator 2019 në 04:05

Pershendetje doktor jam nje bur 30 vjeqar dhe jam nga kosova deshta te pyes I kam bo analizat e me dal talasamia minore. Mjeku mi qit do acid folik folan 5 mg dy her në ditë e deshta te pyes me keto terapi a me jeket lodhja qe kam në trup dhe dhe maramendja qe kam ka pak.

Dërguar nga Admir, më 01 Tetor 2019 në 04:44

Pershendetje Admir, Talasemia Minor eshte nje anemi e lehte e lindur, qe nuk shkakton asnje shqetesim tek njeriu. Asnje ankese qe mund te keni nuk eshte e lidhur me te. Ne e vleresojme vetem ne castin kur nje cift do te lindi femije, per te vleresaur transmetimin e mundshem tek femija.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Tetor 2019 në 04:44

Pershendetje Doktor, Djali im kaloi qe gjendje virale me temperature qe i rrinte tek 37.3-37.4 per me shume se 1 jave dhe i bera analizat si me poshte WBC 11.8, RBC 5.5, HGB 14, HCT 39.48, MCV 71.84, MCH 25.47, MCHC 35.45, PLT 368.8, LYM%33.13, MXD% 13.17, Neut%53.7, MXD (mono+Eo+BZ) 1.47, Neut 6.01, Lym 3.71, RDW-CV 11.25, RDC-SD 40, PDW 17.53, MPV 9.09, P-LCR 25. A jane per tu shqetesuar keto analiza? Faleminderit.

Dërguar nga Marjeta, më 15 Tetor 2019 në 04:03

Pershendetje, nje rritje shume e lehte e leukociteve, qe mund te jete e lidhur me infkesionin e kaluar.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Tetor 2019 në 04:03

Pershendetje, Kam ber analizat e djalit 14 muajsh LEU 12.85 ERITR 5,06 HB 8 HEMATOKRITI 26,8 SIDEREMI 77 FERRITINEMI 2'66 Me shqeteson hekuri shum i ulet Cfare mund ta shkaktoje?

Dërguar nga Iva s, më 17 Tetor 2019 në 11:25

Pershendetje Iva, djali aktualisht ka Anemia, Probabilisht nga Mungesa e Hekurit dhe duhet te mjekohet me hekur. Do te drejtoheni tek mjeku pediater ose hematolog pediater.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Tetor 2019 në 11:25

Pershendetje, Kam ber analizat e djalit 14 muajsh LEU 12.85 ERITR 5,06 HB 8 HEMATOKRITI 26,8 SIDEREMI 77 FERRITINEMI 2'66 Me shqeteson hekuri shum i ulet Cfare mund ta shkaktoje?

Dërguar nga Iva s, më 17 Tetor 2019 në 23:42

Pershendetje Iva, djali aktualisht ka Anemia, Probabilisht nga Mungesa e Hekurit dhe duhet te mjekohet me hekur. Do te drejtoheni tek mjeku pediater ose hematolog pediater.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Tetor 2019 në 23:42

Pershendetje Doktor, I kam bere analizat djalit 4 vjec. Leukocite 10.32, neutrofile 1.95, Limfocite 5.61, monocite 0.7, eozonofile 0.28, bazofile 0.12, neutrofile 34.4%, Limfocite 54.4%, monocite 7.3%, eozonofile 2.7%, bazofile 1.2%, eritrocite 5.63, Hemoglobina 13.1, hematokriti 42.6%, MCV 75.8, MCH 23.4, MCHC 30.8, RDWsd 31%, RDWcv 15.3%, trombocite 384, PCT 0.23, MPV 7.9, PDWsd 15.8, PDWcv 37.8, PLCR20.8%, PLCC 80, ferritina 11.82. Mos ka anemi meqe ferritina eshte e ulet?

Dërguar nga Marjeta, më 22 Nentor 2019 në 08:19

Pershendetje Marjeta aktualisht djali juaj nuk ka anemi (Hb > 11 gr/dl) dhe analiza e gjakut periferik eshte normale. Ferritinemia mire eshte te jete > 15ng/ml. Do te flisni me pediatrin per t'ju dhene mjekimin perkates.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Nentor 2019 në 08:19

Pershendetje doktor. Admiri nga kosova deshta nje pyetje pasi tash jam me talasami minore. Ndonjeher hemoglobina po me ulet 115 120 edhe elktrucitet 5.2 . Asht nermale kjo qe zbrit dhe ngritet po frigona mos vall po me bohet xhendja per te marur xhak.

Dërguar nga Admir, më 07 Dhjetor 2019 në 08:07

Pershendetje Admiri, Talasemia Minor, eshte nje anemi e lehte e lindur dhe nuk ndryshon asnjehere gjate jetes dhe nuk ka asnjehere nevoje te marri gjak dhe asnje mjekim tjeter. I kushtojme vemendje vetem kur do te martoheni, per te pare mundesine e transmetimit tek femijet. Nese vlera e hemoglobines ulet, ka shkaqe te tjera, lloje te tjera te anemise, qe kane trajtimet perkatese.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Dhjetor 2019 në 08:07

Pershendetje doktor. Admiri nga kosova deshta nje pyetje pasi tash jam me talasami minore. Ndonjeher hemoglobina po me ulet 115 120 edhe elktrucitet 5.2 . Asht nermale kjo qe zbrit dhe ngritet po frigona mos vall po me bohet xhendja per te marur xhak.

Dërguar nga Admir, më 07 Dhjetor 2019 në 08:09

Pershendetje Admiri, Talasemia Minor, eshte nje anemi e lehte e lindur dhe nuk ndryshon asnjehere gjate jetes dhe nuk ka asnjehere nevoje te marri gjak dhe asnje mjekim tjeter. I kushtojme vemendje vetem kur do te martoheni, per te pare mundesine e transmetimit tek femijet. Nese vlera e hemoglobines ulet, ka shkaqe te tjera, lloje te tjera te anemise, qe kane trajtimet perkatese.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Dhjetor 2019 në 08:09

Pershendetje Doktor kam vajzen 3vjece e gjysem dhe i bera eelektroforesen dhe glucose 6 phosphate dehydrogenase . ne elektroforese HbA i doli 97.64% ndersa HbA2 2.36% . Analiza e dyte glucose 6 phosphate dehydrogenase 7.5 do te deshiroja te dija se si jane normat dhe shendeti i saj . Ju falenderoj

Dërguar nga ami, më 20 Shkurt 2020 në 07:02

Pershendetje Ami, vlerat qe keni paraqitur jane normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Shkurt 2020 në 07:02

Pershendetje Doktor kam vajzen 3vjece e gjysem dhe i bera eelektroforesen dhe glucose 6 phosphate dehydrogenase . ne elektroforese HbA i doli 97.64% ndersa HbA2 2.36% . Analiza e dyte glucose 6 phosphate dehydrogenase 7.5 do te deshiroja te dija se si jane normat dhe shendeti i saj . Ju falenderoj

Dërguar nga ami, më 20 Shkurt 2020 në 07:05

Pershendetje Ami, vlerat qe keni paraqitur jane normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Shkurt 2020 në 07:05

Pershendetje Doktor kam vajzen 3vjece e gjysem dhe i bera eelektroforesen dhe glucose 6 phosphate dehydrogenase . ne elektroforese HbA i doli 97.64% ndersa HbA2 2.36% . Analiza e dyte glucose 6 phosphate dehydrogenase 7.5 do te deshiroja te dija se si jane normat dhe shendeti i saj . Ju falenderoj

Dërguar nga ami, më 20 Shkurt 2020 në 07:17

Pershendetje Ami, vlerat qe keni paraqitur jane normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Shkurt 2020 në 07:17

Prsh doktor.kam nipin qe dyshohet per talasemi. vlerat analizave te para 2 diteve jane keto: ASLO 12; PCR 1.3; Ferretin 12.78; Iron 11; WBC 8.11; LYM 66.7; MID 9.5%; GRA 23.8%; LYM 5.41; MID 0.77; GRA 1.93%; HGB 10.5; MCH 18.6; MCHC 30.7; RBC 5.64; MCV 60.7fl; RDWs 43.8fl; RDWc 18.5%; HCT 34.25%; PLT 311%; PCT 0.28% PDWs 11.5fl; PDWc 37.6%; MPV 9.1fl; P-LCC 96.10%; P-LCR 30.91% Mjeket ku eshte vizituar dikush thote eshte e tjetri thote jo. Ju lutem me sqaroni se spo dime cfare te bejme.

Dërguar nga etleva, më 14 Korrik 2020 në 07:51

Pershendetje, po te dhenat jane ne favor te Talasemia Minor (bartesi i Talasemise). Per kete behet elektroforeza e hemoglobines, ose nese eshte < se 4 vjec, mund te behet per te dy prinderit (gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e hemoglobines). Dhe nese konfirmohet, nuk ndryshon ndonje gje. Do te vazhdoje jeten normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Korrik 2020 në 07:51

Nipi eshte 2 vjec. A ka nevoje per ndonje medikament apo per ndonje diete qe duhet te mbaje apo mund te vazhdoje jeten normale dhe ska probleme? Mjeket ne El i kane rekomanduar Intrafor 2x10 pika ne dite dhe Pikovit 2x5 ml ne dite per 3 muaj. Ju falenderoj perzemersisht per sqarimet.

Dërguar nga etleva, më 14 Korrik 2020 në 09:13

Anemia e lindur nuk mjekohet. Ferritinemia eshte ne kufijte e poshtem te normes, per 1-1.5 muaj mund te perdorte preparatin e hekurit qe ju kane rekomanduar dhe pas mjekimti i beni: gjak komplet, ferritinemia, Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Korrik 2020 në 09:13

Pershendetje Kam djalin dy vjec dhe pas nj analize gjaku ka pas vlera shume te uleta Hb 10.2 sideremia 21.1. I kam bere elektroforezen e Hb dhe inkan dal keto rezultate:HbA1 97.9 dhe HbA2 2.1 .Cfare konstatoni? Ju lutem nje pergjigje

Dërguar nga Roan , më 20 Korrik 2020 në 10:16

Pershendetje Roan, djali juaj ka nje anemi te lehte. Mire ishte te kishe ferritinemia. Do te drejtoheni tek pediatri per mjekimin me preparate te hekurit per korrigjimin e anemise dhe te depove te hekurit. Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Korrik 2020 në 10:16

Pershendetje Kam djalin dy vjec dhe pas nj analize gjaku ka pas vlera shume te uleta Hb 10.2 sideremia 21.1. I kam bere elektroforezen e Hb dhe inkan dal keto rezultate:HbA1 97.9 dhe HbA2 2.1 .Cfare konstatoni? Ju lutem nje pergjigje

Dërguar nga Roan , më 20 Korrik 2020 në 10:27

Pershendetje Roan, djali juaj ka nje anemi te lehte. Mire ishte te kishe ferritinemia. Do te drejtoheni tek pediatri per mjekimin me preparate te hekurit per korrigjimin e anemise dhe te depove te hekurit. Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Korrik 2020 në 10:27

Pershendetje Dok.Sotiraq Lako! Pike se pari,shume falemimderit per shperndarjen e informacionit pasi realisht per kedo qe ulet seriozisht i vemendshem dhe i interesuar marrim informacion te dobishem per veten dhe kedo rreth e qark nesh. Doktor,quhem Esmeralda Behari dje kan ndjekur vizite tek ju date 24.12.2019 prane Spitalit Amerikan 1. Vizite per here te pare tek nje hematolog,me teper qetesuese per te vleresuar normat e analizave ne lidhje me anemine duke qene se karaterizohesha nga vlera brenda norname gjithemone,por ne kufi drejt minimales..(pa i nenkaluar apo tejkaluar ato,por ne pragun e minimales perdrejt nenkalimit) Pasi vleresuat analizat e mia,me saktesuat se mbi baze te dhenave te analizave te fundit te pakten nuk quhesha anemike. Por nen vazhden e sqarimit te kesaj pike,me pyetet nese kisha kryer ndonjehere Elektroforezen e Hemoglobines. Dhe per mua ishte analize e panjohur,qe do te thote se kisha bere kurre. Dhe u permbyll ajo dite vizite me nje raport mjekesor leshua4 nga ju ku me keshillonit qe pas 6 muajsh te tjera,te rikryeja analizat gjak komplet,ferritin dhe elektroforizen e hemoglobines. I kam kryer date 11.07.2020,si pasoje e situates qe u ngjendem prej Covid-19,nuk i kreyva dot me heret dhe te rikthehesha serisht per te marre nje vleresim perfundimtar ne baze te pergjigjeve me te plota. Ndaj po perfitoj nepermjet kesaj faqes tiu paraqes vleret e pergjigjes se analizave te kryera date 11.07.2020 dhe te kisha nje vleresim per te ditur per te llogjikuar me tej apo jo. Atehere :Prej Gjakut Komplet:Hemoglobina 12.6 ;Ferritina 78.3 ;(Elektroforeza e Hb:Hb A1 96.8% dhe Hb A2 3.2%) Nese duhet ndonje e dhene tjeter shtese,tua konfirmoj. Faleminderit per Mirekuptimin dhe ne pritje te nje pergjigjeje.

Dërguar nga Esmeralda Behari, më 20 Korrik 2020 në 11:02

Pershendetje Esmeralda, aktualisht hemoglobina, ferritinemia jane normale. elektroforeza e hemoglobines eshte normale. Aktualisht nuk keni asnje problem me anemine. Pas 6-12 muaj riperseriteni ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Korrik 2020 në 11:02

Pershendetje Kam djalin dy vjec dhe pas nj analize gjaku ka pas vlera shume te uleta Hb 10.2 sideremia 21.1. I kam bere elektroforezen e Hb dhe inkan dal keto rezultate:HbA1 97.9 dhe HbA2 2.1 .Cfare konstatoni? Ju lutem nje pergjigje

Dërguar nga Roan , më 20 Korrik 2020 në 23:24

Pershendetje Roan, djali juaj ka nje anemi te lehte. Mire ishte te kishe ferritinemia. Do te drejtoheni tek pediatri per mjekimin me preparate te hekurit per korrigjimin e anemise dhe te depove te hekurit. Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Korrik 2020 në 23:24

Pershendetje, quhem Flavia dhe jam 23 vjec. Para 5 vitesh gjat analizes se talasemis rezultova me Eterozigot Hb S. Hb 13.0 g/dl, HbA2 4.0%, S-Window 37,50 %, HTC 39.0%, MCV 87.0 fl, MCH 28.0 pg, MCHC 32.0 g/dl. Keto ishin ne ate vit qe kam per per her te par analizen, ndersa pra 2 javesh qe bera analizat e pergjithme rezultatet me dolen mire po HGB 12.7, MCV 82.0, MCH 28.9 dhe MCHC 35.3. Nese mund te ju pyes gjat shtatzanis ka gjasa qe femija te rezultoje bartes nese babai nuk ka probleme me gjakun as anemi? Faleminderit nese pergjigjeni.

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 03:40

Pershendetje Flavia, ju jeni bartese e Drepanocitozes dhe femija juaj, kur bashkeshorti nuk ka hemoglobinopati ka 50 % mundesi te jete bartes dhe 50 % te jete i shendoshe. Kjo vlen per cdo femije qe do te lindni. Bartesi i Drepanocitozes nuk ka ndryshime ne analizen e gjaktu periferik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Gusht 2020 në 03:40

Pershendetje, quhem Flavia dhe jam 23 vjec. Para 5 vitesh gjat analizes se talasemis rezultova me Eterozigot Hb S. Hb 13.0 g/dl, HbA2 4.0%, S-Window 37,50 %, HTC 39.0%, MCV 87.0 fl, MCH 28.0 pg, MCHC 32.0 g/dl. Keto ishin ne ate vit qe kam per per her te par analizen, ndersa pra 2 javesh qe bera analizat e pergjithme rezultatet me dolen mire po HGB 12.7, MCV 82.0, MCH 28.9 dhe MCHC 35.3. Nese mund te ju pyes gjat shtatzanis ka gjasa qe femija te rezultoje bartes nese babai nuk ka probleme me gjakun as anemi? Faleminderit nese pergjigjeni.

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 03:45

Pershendetje Flavia, ju jeni bartese e Drepanocitozes dhe femija juaj, kur bashkeshorti nuk ka hemoglobinopati ka 50 % mundesi te jete bartes dhe 50 % te jete i shendoshe. Kjo vlen per cdo femije qe do te lindni. Bartesi i Drepanocitozes nuk ka ndryshime ne analizen e gjaktu periferik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Gusht 2020 në 03:45

Pershendetje, quhem Flavia dhe jam 23 vjec. Para 5 vitesh gjat analizes se talasemis rezultova me Eterozigot Hb S. Hb 13.0 g/dl, HbA2 4.0%, S-Window 37,50 %, HTC 39.0%, MCV 87.0 fl, MCH 28.0 pg, MCHC 32.0 g/dl. Keto ishin ne ate vit qe kam per per her te par analizen, ndersa pra 2 javesh qe bera analizat e pergjithme rezultatet me dolen mire po HGB 12.7, MCV 82.0, MCH 28.9 dhe MCHC 35.3. Nese mund te ju pyes gjat shtatzanis ka gjasa qe femija te rezultoje bartes nese babai nuk ka probleme me gjakun as anemi? Faleminderit nese pergjigjeni.

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 05:25

Pershendetje Flavia, ju jeni bartese e Drepanocitozes dhe femija juaj, kur bashkeshorti nuk ka hemoglobinopati ka 50 % mundesi te jete bartes dhe 50 % te jete i shendoshe. Kjo vlen per cdo femije qe do te lindni. Bartesi i Drepanocitozes nuk ka ndryshime ne analizen e gjaktu periferik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Gusht 2020 në 05:25

Pershendetje, quhem Flavia dhe jam 23 vjec. Para 5 vitesh gjat analizes se talasemis rezultova me Eterozigot Hb S. Hb 13.0 g/dl, HbA2 4.0%, S-Window 37,50 %, HTC 39.0%, MCV 87.0 fl, MCH 28.0 pg, MCHC 32.0 g/dl. Keto ishin ne ate vit qe kam per per her te par analizen, ndersa pra 2 javesh qe bera analizat e pergjithme rezultatet me dolen mire po HGB 12.7, MCV 82.0, MCH 28.9 dhe MCHC 35.3. Nese mund te ju pyes gjat shtatzanis ka gjasa qe femija te rezultoje bartes nese babai nuk ka probleme me gjakun as anemi? Faleminderit nese pergjigjeni.

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 05:26

Pershendetje, quhem Flavia dhe jam 23 vjec. Para 5 vitesh gjat analizes se talasemis rezultova me Eterozigot Hb S. Hb 13.0 g/dl, HbA2 4.0%, S-Window 37,50 %, HTC 39.0%, MCV 87.0 fl, MCH 28.0 pg, MCHC 32.0 g/dl. Keto ishin ne ate vit qe kam per per her te par analizen, ndersa pra 2 javesh qe bera analizat e pergjithme rezultatet me dolen mire po HGB 12.7, MCV 82.0, MCH 28.9 dhe MCHC 35.3. Nese mund te ju pyes gjat shtatzanis ka gjasa qe femija te rezultoje bartes nese babai nuk ka probleme me gjakun as anemi? Faleminderit nese pergjigjeni.

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 06:50

Pershendetje Flavia, ju jeni bartese e Drepanocitozes dhe femija juaj, kur bashkeshorti nuk ka hemoglobinopati ka 50 % mundesi te jete bartes dhe 50 % te jete i shendoshe. Kjo vlen per cdo femije qe do te lindni. Bartesi i Drepanocitozes nuk ka ndryshime ne analizen e gjaktu periferik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Gusht 2020 në 06:50

Pershendetje, quhem Flavia dhe jam 23 vjec. Para 5 vitesh gjat analizes se talasemis rezultova me Eterozigot Hb S. Hb 13.0 g/dl, HbA2 4.0%, S-Window 37,50 %, HTC 39.0%, MCV 87.0 fl, MCH 28.0 pg, MCHC 32.0 g/dl. Keto ishin ne ate vit qe kam per per her te par analizen, ndersa pra 2 javesh qe bera analizat e pergjithme rezultatet me dolen mire po HGB 12.7, MCV 82.0, MCH 28.9 dhe MCHC 35.3. Nese mund te ju pyes gjat shtatzanis ka gjasa qe femija te rezultoje bartes nese babai nuk ka probleme me gjakun as anemi? Faleminderit nese pergjigjeni.

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 06:50

Pershendetje Flavia, ju jeni bartese e Drepanocitozes dhe femija juaj, kur bashkeshorti nuk ka hemoglobinopati ka 50 % mundesi te jete bartes dhe 50 % te jete i shendoshe. Kjo vlen per cdo femije qe do te lindni. Bartesi i Drepanocitozes nuk ka ndryshime ne analizen e gjaktu periferik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Gusht 2020 në 06:50

Pershendetje Flavia, ju jeni bartese e Drepanocitozes dhe femija juaj, kur bashkeshorti nuk ka hemoglobinopati ka 50 % mundesi te jete bartes dhe 50 % te jete i shendoshe. Kjo vlen per cdo femije qe do te lindni. Bartesi i Drepanocitozes nuk ka ndryshime ne analizen e gjaktu periferik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Gusht 2020 në 06:50

Pershendetje, jam serisht Flavia, po per sa i perket lindjes se nje femije ka rrezik jete nena nese esht bartese e Dreponacitozes?

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 08:34

Pershendetje Flavia, ne kushte te vecanta (aktivitet i madh fizik, temperatura te larta, dehidrime, infeksione), mundet dhe tek bartesi i drepanocitozes te shfaqet klinika e Semundjes se Drepanocitozes. Ne kushte te zakonshme, nuk ka shqetesime. Ka shume gra qe e kane kete problem, nuk e dine dhe kane lindur shume femije.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Gusht 2020 në 08:34

Pershendetje, jam serisht Flavia, po per sa i perket lindjes se nje femije ka rrezik jete nena nese esht bartese e Dreponacitozes?

Dërguar nga Flavia, më 20 Gusht 2020 në 09:07

Pershendetje Flavia, ne kushte te vecanta (aktivitet i madh fizik, temperatura te larta, dehidrime, infeksione), mundet dhe tek bartesi i drepanocitozes te shfaqet klinika e Semundjes se Drepanocitozes. Ne kushte te zakonshme, nuk ka shqetesime. Ka shume gra qe e kane kete problem, nuk e dine dhe kane lindur shume femije.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Gusht 2020 në 09:07

Pershendetje , Jam 22 vjece dhe nga analiza e elektroforezes kam dal qe jam me talasemi minor Vlerat e gjakut i kam HGB 11.1 , HCT 33.7 , MCV 66.3 , MCH 21.9 Ferritina 38 Ndihem e lodhur , e pafuqishme gjate gjithe kohes Cfare mjekimi me sugjeron? Faleminderit!

Dërguar nga Sara, më 05 Shtator 2020 në 07:22

Pershendetje Sara, Talasemia Minor esht nje anemi e lehte e percaktuar gjenetikisht, pra nuk mjekohet. As nuk permiresohet dhe as nuk perkeqesohet. Ferritinemia eshte normale. Nuk kane lidhje me ankesen tuaj. Si ndihme perdorim: Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite dhe Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite, per 1 muaj.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Shtator 2020 në 07:22

Pershendetje doktor. Jam e shqetesuar per nipin tim 5 vjec. Ka bere elektroforezen kur ishte 2 vjec, 3 vjec dhe tani qe eshte 5. Vlerat asnjehere nuk i kane dale normale po na eshte thene qe eshte i vogel. Ndersa per keto te fundit para 1 jave jemi te shqetesuar sepse mjeku tha nuk jane normale. HbA1 97.8 HbA2 2.4 HbF 2.8 HbS 0. Ju lutem mund te me thoni cfare tregojne keto vlera?

Dërguar nga Matilda, më 18 Shtator 2020 në 19:05

Pershendetje Matilda, vetem pas moshes 4 vjec, vlera e HbF tek femijet arrin vleren minimale si tek te rriturit. Per kete arsye mund te kete dhe ndryshime te vlerave (ulje graduale te HbF, per rrjedhoje me rritje graduale te HbA). Elektroforeza e Hemoglobines eshte nej analize qe ka gjithmone diskutime, sidomos per rastet ne kufi (midis vlerave normale dhe patologjike). Dhe ketu mund te diskutosh, por si rregull eshte nje elektroforeze normale. Duhen dhe vlerat e eritrociteve dhe ferritinemise, por me shume te ndihmojne analizat e te dy prinderve (gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e hemoglobines). Analize 100 % e sakte eshte Analiza Gjenetike per Talasemia, qe behet dhe ne Shqiperi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Shtator 2020 në 19:05

Pershendetje , jam Fatma , nga elektroforeza e hemobglobines kam marre rezultatin : Hb A 96.7 dhe Hb A2 3.3 , a jam talasemik minor ?

Dërguar nga Fatma , më 20 Nentor 2020 në 05:07

Pershendetje Fatma, elektroforeza juaj e hemoglobines eshte normale, por nuk eshte e mjaftueshme per te thene jeni ose jo me Talasemia Minor.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Nentor 2020 në 05:07

Prsh kam vajzen 5 vjec dhe i ka dal HbA 93.6 HbF 4.7 HbA 1.7

Dërguar nga Aurora, më 18 Janar 2021 në 05:41

Pershendetje Aurora, vajza eshte me Talasemia Minor. Te pakten nje nga prinderit eshte me kete problem.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Janar 2021 në 05:41

Prsh mund ti mar ndonj mjekim

Dërguar nga Aurora, më 18 Janar 2021 në 09:09

Pershendetje Anemia e lehte e trasheguar, nuk mjekohet. Lereni femijen ne jeten e vete normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Janar 2021 në 09:09

Pershendetje doktor,nje te afermes time i ka dal femija me kete analize elekroforeze: HbA 98,4,HbA2 1,6 dhe hemoglobina 6,3.Ju lutem mund tme thoni nese ka ndonje semundje te lindur?

Dërguar nga ola, më 17 Shkurt 2021 në 08:30

Pershendetje Ola, Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale, por kjo nuk i perjashton te gjitha anemite e lindura.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2021 në 08:30
Sondazh

A do te kryenit një konsultë online me pagesë me një mjek?

Dergo voten